Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

STATYSTYKI - KOMENTARZ ZA III KWARTAŁ

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu za III kwartały 2005 r.

Do przygotowania załączonego zestawienia statystycznego, dotyczącego sytuacji na rynku leasingu w Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2005 r., posłużyły dane przekazane do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych przez 33 firmy. Z zebranych danych wynika, iż łączna wartość netto środków trwałych (ruchomości) przekazanych w leasing w trzech kwartałach 2005 roku przez wymienione w załączniku firmy wyniosła 9,43 mld zł. Biorąc pod uwagę fakt, że swoje wyniki za ten okres udostępniły wszystkie większe firmy leasingowe działające na rynku, można założyć, że szacunkowa, całkowita wartość netto ruchomych środków trwałych wyleasingowanych przez wszystkie działające na rynku firmy wyniosła w tym okresie ok. 9,55 mld zł. Oznacza to wzrost o 7,5 % w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2004 roku (8,8 mld zł.).

Dzięki leasingowi w omawianym okresie 2005 roku sfinansowano następujące inwestycje:

  • środków transportu drogowego za ok. 6 100 mln zł. (spadek o 5,9% w stosunku do I-III kw. 2004 r.);
  • w tym samochodów osobowych za ok. 1750 mln zł. (wzrost o 90,2 %);
  • maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 2850 mln zł.(wzrost o 51,5 %);
  • komputerów i sprzętu biurowego za ok. 240 mln zł. (wzrost o 9,1 %);
  • środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 300 mln zł. (wzrost o 122 %);
  • innych środków trwałych za ok. 60 mln zł (spadek o 64 %).

W stosunku do struktury rynku w 2004 roku, nie nastąpiły radykalne zmiany. Nadal dominuje leasing pojazdów drogowych z blisko 64-procentowym udziałem w rynku, natomiast na uwagę zasługuje systematyczna tendencja spadkowa udziału tego segmentu rynku w całym portfelu (w I-III kw. ub.r. pojazdy stanowiły ok. 73 % rynku).

Podobnie jak w ubiegłym roku, ocena wyników za omawiany okres 2005 r. musi być dokonywana z uwzględnieniem impulsów pozarynkowych w postaci kolejnych zmian przepisów o podatku VAT, które bezpośrednio wypływają na rynek leasingu oraz sytuacji na rynku motoryzacyjnym. O ile jeszcze w I półroczu br., leasing pojazdów utrzymywał się na wysokim poziomie, to w trzecim kwartale br. nastąpił spadek liczby leasingowanych pojazdów i w czwartym kwartale nie przewiduje się istotnej zmiany tej sytuacji. Biorąc jednak pod uwagę drastyczny spadek sprzedaży nowych samochodów, należy uznać, że spadek liczby leasingowanych samochodów jest nieznaczny.

W porównaniu z poprzednimi latami, należy odnotować dalszy wzrost udziału maszyn i urządzeń w rynku leasingu. Obecnie stanowią one już blisko 30 procent (rok temu jedynie 21 proc.). Znakomite wyniki w tym segmencie rynku oraz perspektywy dalszego wzrostu świadczą o rosnącym tempie inwestycji. Jednocześnie rosnący udział tego segmentu w rynku leasingu jest dowodem "dojrzewania" rynku leasingu w Polsce.

Nadal nieznaczny jest udział sprzętu IT w rynku leasingu. Omawiane wyniki nie zawierają jednak danych z firm informatycznych, które często bezpośrednio leasingują sprzęt komputerowy.

Na uwagę zasługuje dynamicznie rozwijający się rynek leasingu nieruchomości. Zgodnie z prognozami na ten rok, udział nieruchomości w rynku leasingu ogółem (ruchomości i nieruchomości) przekroczył 10 procent, przy czym specyfika tego segmentu powoduje, że pełnej jego oceny dokonać będzie można dopiero na podstawie wyników za cały rok.

Prezentowane wyniki potwierdzają obserwowaną od trzech lat tendencję wzrostową na rynku leasingu i przy założeniu braku istotnych, negatywnych zmian w otoczeniu prawnym leasingu, należy się spodziewać dalszego rozwoju tego sektora usług finansowych.

Należy zwrócić uwagę, że wyniki pierwszych trzech kwartałów 2005 roku są najlepsze w historii leasingu w Polsce, na tle analogicznych okresów w poprzednich latach, biorąc pod uwagę wyleasingowane w tym okresie ruchomości i nieruchomości, rynek leasingu osiągnął wartość blisko 10,5 mld zł.

Na podstawie wyników za trzy kwartały tego roku, można szacować, że 2005 r. przyniesie ok. 6-procentowy wzrost rynku, dzięki czemu wartość wyleasingowanych ruchomości wyniesie około 13 mld złotych, co w połączeniu z wartością wyleasingowanych nieruchomości powinno pozwolić przekroczyć granicę 15 mld złotych wartości wyleasingowanych aktywów netto.