Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

O związku

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) zrzesza 31 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope.

 

Współpraca z Leaseurope

W 2008 roku we współpracy z Leaseurope ZPL wziął udział w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez Komisję Europejską na temat zredukowanych stawek VAT, w konsultacjach dotyczących wypracowania stanowiska Leaseurope w stosunku do Komisji Europejskiej w kwestii liberalizacji rynku wynajmu samochodów ciężarowych, włączył się do prac przy opracowaniu wspólnie z ELFA (amerykański związek leasingodawców) uwag do projektu UNIDROIT w odniesieniu do leasingu (modelowa konwencja międzynarodowa dot. leasingu), kontynuuje działania na rzecz wdrożenia do przepisów krajowych unijnych regulacji dotyczących stosowania tachografów cyfrowych w samochodach ciężarowych, uczestniczył w procesie opracowywania przez Leaseurope standardów umów leasingowych, przygotowuje opinię dotyczącą skutków dla branży leasingowej wdrożenia do przepisów krajowych nowej Dyrektywy UE dotyczącej podatku VAT, przygotowuje stanowisko do wstępnej wersji Kodeksu dobrych praktyk dotyczących dzielenia się informacjami w celu zabezpieczenia przed oszustwami i kradzieżami samochodów.

 

Na rynku krajowym

ZPL reprezentuje interesy swoich członków współpracując z licznymi organizacjami biznesowymi: Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Konfederacja Lewiatan. ZPL jest członkiem Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu Gospodarczego, Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Funduszy UE, uczestniczy w pracach Rady Rozwoju Rynków Finansowych (przy Ministerstwie Finansów) i uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej.

Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. ZPL prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości, wspierając merytorycznie liczne konferencje i szkolenia.

 

Współpraca z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów 

Przystąpienia do ZPL Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oznacza jakościową zmianę. W ten sposób umacnia się oddziaływanie branży na decyzje administracji publicznej dotyczące rozwoju rynku motoryzacyjnego i jego finansowania i to nie tylko na rynku krajowym, ale także w strukturach Leaseurope. Poprzez udział w pracach grupy roboczej ds. rynku motoryzacyjnego Leaseurope będziemy mieli bezpośredni wpływ na przygotowywane przez Komisję Europejską regulacje dotyczące tego rynku. Rozszerzony zostanie również zakres prezentacji danych statystycznych polskiego rynku leasingu o dane dotyczące rynku wynajmu długoterminowego, które do tej pory nie były w sprawozdawczości europejskiej ujmowane.

 

Wewnątrz związku 

ZPL wypracowuje kierunki swojej działalności w ramach zespołów i grup roboczych: Grupy ds. rozwiązań prawnych, Grupy ds. digitalizacji, Grupy ds. PR, Grupy statystycznej, Grupy ds. rynku motoryzacyjnego, Zespołu ds. przeciwdziałania fraudom, Grupy ds rachunkowości. ZPL regularnie przygotowuje i publikuje kwartalne, półroczne i roczne zestawienia danych statystycznych dotyczących rynku leasingowego, będąc najpoważniejszym i najbardziej wiarygodnym w Polsce źródłem informacji o leasingu. ZPL opracował, uchwalił i nadzoruje przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Etyki i Standardów Zawodowych Przedsiębiorcy Leasingowego. ZPL jest organizatorem licznych imprez, szkoleń i seminariów z udziałem przedstawicieli firm leasingowych.

 

Historia ZPL w skrócie

1994 - Zgromadzenie Założycielskie, w którym wzięli udział przedstawiciele 21 firm leasingowych, uchwaliło statut organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa leasingowe i reprezentującej interesy branży wobec organów administracji publicznej i samorządowej. Powołany został Komitet Założycielski, który w listopadzie zarejestrował w sądzie organizację o nazwie "Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych w Polsce - Związek Pracodawców". Pierwsze Walne Zebranie Związku dokonało wyboru Komitetu Wykonawczego z przewodniczącym na czele oraz powołało do życia Biuro Konferencji.

2001 - ZPL zorganizował doroczny Kongres Leaseurope w Warszawie.

2003 - Decyzją Walnego Zebrania zmianie uległa nazwa Konferencji na Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL).

2008 - w kwietnia odbyło się Walne Zebranie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. Związek podjął decyzję w sprawie przystąpienia do ZPL Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oraz związanej z tym faktem zmiany nazwy organizacji na Związek Polskiego Leasingu. PZWLP otrzymał status członka zbiorowego ZPL, zachowując swoją strukturę organizacyjną i autonomię działania.