Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Związki leasingu z transportem

Warszawa, 27.10.2015

 

Związek Polskiego Leasingu w wynikach rynku leasingu ogłoszonych po trzech kwartałach roku, wskazuje na dalszy wzrost w zakresie finansowania transportu ciężkiego (12,8 proc. r/r). Przedstawiciele branży leasingowej w związku z trudnościami sektora transportu międzynarodowego, uważnie obserwują i analizują sytuację firm transportowych.

Warszawa, 27.10.2015: Związek Polskiego Leasingu podsumowując wyniki branży od początku roku do końca trzeciego kwartału, ogłosił dalszy wzrost rynku w zakresie finansowania środków transportu ciężkiego. Po 11 proc. dynamice i łącznej wartości aktywów na poziomie 6,22 mld zł w połowie roku, wyniki ogłoszone po trzecim kwartale wyróżniły się 12,8 proc. wzrostem (r/r) oraz wartością finansowania transportu ciężkiego, przekraczającą 9,5 mld zł (dane za trzy kwartały). Transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego są bardzo istotne dla branży leasingowej, stanowiąc 26,5 proc. rynku w ogólnej strukturze finansowania przedmiotów.

ZPL do segmentu transportu ciężkiego zalicza m.in. pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejowy. Na koniec września tendencja wzrostowa utrzymała się we wszystkich analizowanych segmentach rynku z wyjątkiem autobusów. Kluczową kategorią pozostają ciągniki siodłowe, których wartość finansowania po dziewięciu miesiącach, wzrosła o ponad 27 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku, finalizując trzeci kwartał roku nowymi kontraktami o wartości 4,61 mld. Ciągniki siodłowe, mające największy udział w analizowanej kategorii - podobnie jak inne środki transportu ciężkiego - finansowane są głównie za pomocą leasingu. Kolejna rosnąca kategoria - naczepy i przyczepy - w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku wzrosła o 12,3 proc. osiągając niemal 2 mld wartości transakcji (1,97 mld zł), natomiast pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony pozwoliły wypracować 6,2 proc. wzrost, dzięki łącznej wartości transakcji przekraczającej 1,46 mld zł.

Sytuacja branży transportowej, a leasing


Leasing pozostaje kluczowym instrumentem finansowym wspierającym inwestycje firm w środki transportu drogowego. Zgodnie z danymi Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (za CEP/MSW), udział firm leasingowych w rejestracjach nowych pojazdów ciężarowych (powyżej 3,5 tony) w połowie roku utrzymywał się na poziomie 70,9 proc., udział w rejestracjach naczep i przyczep (powyżej 3,5 tony) wynosił 64,4 proc., a udział w rejestracjach nowych autobusów (powyżej 3,5 tony) był na poziomie 33,9 proc.

Związek Polskiego Leasingu na bieżąco monitoruje kondycję firm transportowych, realizując w tym celu badanie wśród firm członkowskich. Analizy ZPL pokazują, że „wszystkie firmy leasingowe, biorące udział w badaniu zwiększyły zarówno wartość portfela jak i liczbę klientów oraz czynnych umów leasingowych finansujących środki transportu (tj. ciągniki siodłowe i naczepy). Jakość płatności uległa nieznacznej poprawie, poza grupą o największych, ponad 90-cio dniowych opóźnieniach. Trzeci kwartał z rzędu wzrosła wartość umów rozwiązanych, osiągając najwyższy poziom od 12 miesięcy, natomiast w związku ze wzrostem wartości łącznych należności ich udział w portfelach firm leasingowych spadł do poziomu poniżej 1,5 proc. W związku z powyższym - pomimo dobrej sytuacji branży oraz wzrostowej tendencji w inwestycjach, należy zauważyć stopniowy wzrost wartości umów rozwiązanych, powodujący wypadanie z rynku podmiotów najsłabszych. Z drugiej strony, dostępność finansowania, wzrosty wartości zawieranych umów oznaczają, że finansujący postrzegają podmioty z branży transportu drogowego, jako atrakcyjnego i wiarygodnego kontrahenta" - powiedział Wojciech Rybak, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

Analitycy ZPL w swoich prognozach przyjmują, że MiLoG w Niemczech i działania protekcjonistyczne w innych krajach (Francja, Rosja, Norwegia) mogą negatywnie przełożyć się na wielkość świadczonych usług transportowych. Nie można wykluczyć trudności ze spłatą należności wobec firm leasingowych wśród polskich firm transportowych, świadczących usługi na terenie Niemiec.

Obowiązująca od początku roku niemiecka ustawa o płacy minimalnej, wprowadziła minimalną stawkę godzinową (8,5 euro), surowe wymogi administracyjne i kontrole pracodawców, mających siedzibę poza granicami Niemiec. Za nieprzestrzeganie niemieckich przepisów grożą wysokie kary pieniężne - do 0,5 miliona euro. Co istotne, dokument odnosi się także do pracowników polskiej branży transportu drogowego czasowo wykonujących pracę na terytorium Niemiec. Przepis nakłada także m.in. na polskich przewoźników liczne obowiązki biurokratyczne; konieczność przekazywania wielostronicowych, tłumaczonych na język niemiecki dokumentów, regulaminów wynagradzania, obowiązek przechowywania w Niemczech przez okres dwóch lat dokumentacji związanej z wymogami określonymi w MiLoG etc. Symptomatyczne jest to, że w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej trwają dyskusje o wprowadzeniu podobnych przepisów.

Ogłoszony w ostatnim czasie raport pt. „Dokąd zmierza jednolity rynek europejski? Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce" przygotowany przez firmę doradcza Deloitte, na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, dowodzi, że problemy polskiej branży transportowej związane z niemiecką ustawą mogą wpłynąć na pozostałe sektory gospodarki, w tym na branże powiązane z sektorem transportu drogowego. Negatywne konsekwencje mogą dotknąć także firmy z branży finansowej, ponieważ część firm może zaprzestać spłacania kredytów i rat leasingowych.

Wprowadzenie MiLoG może pośrednio negatywnie wpłynąć również na eksporterów, firmy zajmujące się handlem hurtowym oraz branżę motoryzacyjną. Przedstawiciele branży leasingowej skupieni w Związku Polskiego Leasingu, zauważając problemy transportowców, wzięli udział m.in. w rozmowach z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na temat skutków wprowadzenia MiLoG oraz w konsultacjach z przedstawicielami organizacji pracodawców branży transportowej. Związek Polskiego Leasingu, jako organizacja reprezentująca sektor leasingowy, przekazał także dane i analizy przygotowane przez ekspertów ZPL, na potrzeby opracowania Deloitte.

Prognozy na koniec roku

Branża leasingowa na koniec 2015 roku oczekuje wzrostu całego rynku na poziomie 15,5 proc. i łącznej wartości nowych transakcji przekraczającej 50 mld zł. Rozwój rynku finansowania pojazdów ciężarowych w 2015 (prognozowana dynamika tego sektora na poziomie 14,6 proc.) będzie powiązany z odbudową gospodarki strefy euro (wzrost PKB o 1,8 proc. r/r wg EBC) i prognozowaną dynamiką eksportu krajowego, w tym do Niemiec. Wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowane przez ZPL wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych pokazują, że w ostatnim kwartale roku, firmy leasingowe oczekują wzrostów w zakresie liczby i wartości zawieranych kontraktów, przy stabilizacji jakości portfela leasingowego oraz stabilizacji poziomu zatrudnienia. Ponad połowa specjalistów z firm leasingowych (58 proc. wskazań) oczekuje wzrostu w sektorze transportu ciężkiego, natomiast zdaniem 25 proc. ankietowanych wyniki będą stabilne.

Tabela 1: Badanie koniunktury branży leasingowej (ZPL) 

 

Pliki do pobrania:

1. Informacja prasowa w pliku PDF
2. Infografika ZPL

 

Dodatkowe informacje:

Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl