Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Związek Polskiego Leasingu na ścieżce zmian

Warszawa, 09.09.2021r.

 

Związek Polskiego Leasingu wszedł w następną fazę strategicznych zmian. Nowy statut Związku, przyjęty przez Walne Zebranie w maju 2021r., opisuje sposób działania ZPL i nową strukturę organizacyjną. W miejsce Komitetu Wykonawczego ZPL została powołana Rada Związku, która w swoich kompetencjach ma m.in. powołanie Prezesa i Zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Rada Związku, która w nowej formule spotkała się po raz pierwszy 7 września 2021r. podjęła decyzję o powołaniu na przewodniczącego Rady Związku Pawła Pacha - Prezesa Zarządu PKO Leasing. Wiceprzewodniczącymi Rady Związku Polskiego Leasingu zostali dotychczasowi członkowie KW ZPL: Marcin Balicki - Prezes Zarządu Millennium Leasing, Szymon Kamiński - Prezes Zarządu PEKAO Leasing, Robert Antczak - Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Janusz Rafał Piskorski - Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz Dyrektor Departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska, Cezary Raczyński - Prezes Zarządu mLeasing i Radosław Woźniak - Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego. Alicja Żyła złożyła rezygnacje z prac w Radzie ZPL z uwagi na rozpoczęcie pracy na stanowisku Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

„W nowym statucie ZPL nie zmieniły się prawa i obowiązki członków Związku, ale zmieniła się struktura organizacyjna i podział wybranych kompetencji. W miejsce dawnego Komitetu Wykonawczego ZPL została powołana Rada Związku oraz Zarząd polskiej organizacji leasingowej. Mam nadzieję, że nazwisko nowego prezesa ZPL poznamy w najbliższym czasie. Do tego czasu z dużą satysfakcją będą kierował pracami ZPL" - powiedział Paweł Pach, przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.

Struktura i funkcje nowych organów ZPL

Zgodnie z nowym statutem ZPL, podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych. Wśród celów Związku wymienione są także: promowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ekonomicznej i formalnej charakterystyki podstawowego przedmiotu działalności członków Związku, jak również podejmowanie wszelkich prawnie dostępnych dla Związku kroków zmierzających do tworzenia warunków sprzyjających stabilnemu i harmonijnemu rozwojowi branż reprezentowanych przez członków.

Członkiem Związku może zostać pracodawca, tj. osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników lub inny związek pracodawców, której podstawowym przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej leasing lub wynajem (lub ich promowanie). Nie zmieniły się prawa i obowiązki członków Związku. W nowym statucie zmieniła się za to struktura organizacyjna i podział wybranych kompetencji. W miejsce Komitetu Wykonawczego ZPL została powołana Rada Związku oraz Zarząd organizacji. Walne Zebranie, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński działają bez większych zmian.

Organami Związku są obecnie: Walne Zebranie, Rada Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński. Kadencja członków Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.

Rada Związku sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu

Zarząd organizuje prace Związku i reprezentuje go na zewnątrz

 

Rada Związku:

• Składa się z 5 do 9 członków, wybieranych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zebranie

• Dobrą praktyką jest, aby w skład Rady Związku wchodzili przedstawiciele zarówno największych firm jak i najmniejszych (3 członków reprezentujących trzy górne decyle wg rocznej wielkości sprzedaży i 2 członków reprezentujących 3 dolne decyle)

• Funkcja przewodniczącego Rady Związku jest rotacyjna, trwa rok

Szczególne zadania Rady Związku:

• Powoływanie i odwoływanie Zarządu Związku, , wyznaczanie rocznych lub wieloletnich celów do realizacji przez Zarząd, dokonywanie oceny działalności Zarządu oraz pracy grup i zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych, funkcjonujących w ramach Związku

• Zatwierdzanie zasad i przegląd gospodarki finansowej, zatwierdzanie projektów budżetów Związku

• Wyrażanie zgody na przystąpienie Związku do organizacji krajowych i międzynarodowych

 

Zarząd:

• Składa się z 1-3 członków, w tym Prezesa. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów

• Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu są wybierani na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

• Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Związku, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu

Szczególne zadania Zarządu:

• Organizacja prac Związku i reprezentowanie Związku wobec instytucji i partnerów zewnętrznych, w tym także w ramach przynależności do organizacji krajowych i międzynarodowych

• Zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw finansujących inwestycje w środki trwałe, w szczególności przedsiębiorstw leasingowych i przedsiębiorstw świadczących usługi wynajmu

• Prowadzenie bieżących spraw Związku, uchwalanie wewnętrznych regulaminów, zarządzanie działalnością gospodarczą Związku oraz majątkiem Związku

• Opracowywanie zasad gospodarki finansowej oraz projektów budżetów Związku, a także ich realizacja

• Realizacja celów wyznaczonych przez Radę Związku, jak również uchwał Walnego Zebrania i Rady Związku

• Powoływanie i rozwiązywanie zespołów i komitetów, organizowanie i wspieranie oraz weryfikacja ich pracy

• Sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Związku

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku określa regulamin uchwalony przez Radę Związku na wniosek Zarządu. Wysokość składki członkowskiej, podobnie jak uprzednio, jest ustalana przez Walne Zebranie. Dodatkowo Rada Związku ma prawo tworzyć fundusze celowe związane z działalnością grup, zespołów ekspertów, komisji lub zespołów problemowych funkcjonujących w ramach Związku.

 

Pełna treść statutu ZPL jest dostępna tu: link