Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Wyniki branży leasingowej po pierwszym półroczu 2013

Związek Polskiego Leasingu podczas konferencji pt. „Leasing barometrem polskiej gospodarki - czy już widać oznaki ożywienia?" opublikował wyniki badania statystycznego dot. okresu pierwszego półrocza 2013. Eksperci ZPL podsumowali pierwsze 6 miesięcy w branży leasingowej oraz przedstawili swoje prognozy dotyczące drugiej połowy roku. Zaprezentowano także wyniki dwóch badań dotyczących leasingu.
 

Branża leasingu w pierwszej połowie roku

W pierwszym półroczu polskie firmy leasingowe sfinansowały transakcje o wartości 16 mld zł, co stanowi wzrost o 5,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W segmencie pojazdów, sfinansowano transakcje o wartości 9,1 mld zł (wzrost o 7,3%). W segmencie maszyn i urządzeń sfinansowano transakcje o wartości 5,2 mld zł, (spadek o 2,2%). Łącznie na rynku leasingu ruchomości sfinansowano transakcje o wartości 15,1 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do roku ubiegłego. Po 3,5% spadku wartości udzielonego finansowania w II półroczu 2012 roku oraz neutralnym I kwartale b.r., II kw. 2013 roku przyniósł wyraźniejszy 10,2% r/r wzrost sfinansowanych aktywów.

Rynek leasingu ruchomości rośnie dzięki zakupom pojazdów lekkich oraz pojazdów ciężarowych. W pierwszym przypadku wynika to z rosnącej w II kw. liczbie rejestracji nowych aut, co wiązać się może z odnawianiem masowych umów na leasing aut z „kratką" z lat 2009-2010. Wzrost finansowania pojazdów ciężarowych to pochodna wdrażania normy emisji spalin Euro 6 oraz oczekiwanej od II półrocza poprawy sytuacji ekonomicznej w strefie euro co przełoży się na popyt na usługi transportowe. Pomimo załamania inwestycji budowlanych w I półroczu 2013 roku, sektor finansowania maszyn pozostaje w miarę stabilny. Wartość nieruchomości wyleasingowanych w I półroczu 2013 wyniosła 888,9 mln zł, co oznacza 115,2% wzrost w ujęciu rocznym. Wyraźna poprawa w sektorze leasingu nieruchomości to pochodna większego zainteresowania finansowania wyższych wartościowo transakcji. Liczba raportowanych umów w I półroczu 2013r. zwiększyła się o się o 13,5%: do 126 wobec 111 w I połowie 2012 roku.

Według ekspertów Związku Polskiego Leasingu wysoka roczna dynamika wartości finansowania jest pochodną istotnego wzrostu średniej wartości transakcji do 6,29 mln PLN w porównaniu do 3,05 mln PLN odnotowanej w I półroczu 2012. Nadal jest ona jednak wyraźnie niższa w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy to w latach 2004-2009 wynosiła średnio 14,83 mln zł. W strukturze przedmiotowej rynku dominują obiekty biurowe. Łączna wartość aktywnego portfela na koniec I półrocza 2013r. w kwocie 62,3 mld zł (53,4 mld zł dla ruchomości i 8,9 mld zł dla nieruchomości) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (82,0 mld zł, wg stanu na 30.06.2013). Leasing to wciąż główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Wartość aktywnego portfela w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 2,5%, zwiększając się w tym okresie o 1,51 mld zł.

Badania: leasing coraz istotniejszy

Podczas konferencji główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek przedstawiła prezentację pt. „Leasing przyspiesza rozwój" bazującą na badaniach „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012". Potwierdzają one, że leasing jest najpopularniejszym instrumentem zewnętrznego finansowania wśródmikroprzedsiębiorstw oraz firm sektora MŚP. Przedsiębiorstwa korzystające z leasingu cechuje innowacyjność w działaniu, budują swoją konkurencyjną pozycję na rynku na czynnikach pozacenowych i nie ograniczają się do regionu w którym działają, są otwarte także na relacje biznesowe z zagranicą.

W końcowej części konferencji przedstawiono podsumowanie badania „Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)" przeprowadzonego przez instytut Keralla Research. W opinii badanych przedsiębiorców kondycja ekonomiczna kraju w trzecim kwartale pogorszy się. Pogorszenie w sytuacji kraju zakłada 36 proc. ankietowanych, natomiast polepszenia spodziewa się 13,5 proc. Choć są to wyniki znacznie słabsze wobec poprzedniego kwartału (wówczas zanotowano silne odbicie „na plus") warto zauważyć, że jest to wynik lepszy, niż rok temu w analogicznym okresie, kiedy optymistą był jedynie, co dziesiąty badany 10 proc., a pogorszenia spodziewało się, aż 42,5 proc. przedsiębiorców. Ponadto, w trzecim kwartale br. utrzymuje się odsetek skłonnych inwestować, bo nadal ponad połowa przedstawicieli mikro, małych i średnich firm zdecydowana jest na zakupy (57,2 proc.). To wzrost wobec ubiegłego kwartału o 1 pkt. proc. i 6,2 pkt. proc. r/r. Badania potwierdzają także, że podstawowym sposobem finansowania inwestycji jest nadal kapitał własny. Od trzeciego kwartału 2012 roku odsetek przedsiębiorców, którzy zakupy realizują przede wszystkim z zysków utrzymuje się na poziomie przekraczającym 90 proc. Obecnie ze swoich środków chce się finansować nieznacznie mniej, bo 87,8 proc. przedsiębiorców. Drugim instrumentem finansowym jest leasing. Będzie się starać o niego 26,8 proc. przedsiębiorców. Dla porównania kredytem chce finansować inwestycje 19,2 proc. firm.

Prognozy dla rynku leasingu

Ostatnim punktem konferencji była prezentacja prognoz dla rynku leasingu w drugiej połowie roku oraz na kolejne 12 miesięcy. Rynek leasingu ruchomości do końca roku powinien już zachować dodatnią dynamikę rozwoju, głównie dzięki finansowaniu pojazdów oraz dynamicznemu odbiciu na rynku nieruchomości. Szacujemy, że wzrost sfinansowanych aktywów będzie rzędu 6%.

Głównym motorem wzrostu rynku powinny być pojazdy lekkie. Wpływ na to będą mieć odnowienia umów na samochody osobowe z lat 2009-201, kiedy to zakończenie odliczania VAT przy zakupie aut miało wpływ na masowe zakupy aut z „kratką". Zakupy aut przez firmy w 2013 są też wspierane przez 3-letni okres wymiany aut (lata 2004,2007 i 2010 z wyraźnie wyższą sprzedażą). Dodatkowo stopniowa odbudowa popytu krajowego w II połowie 2013 i w 2014 roku będzie miała pozytywne przełożenie na zakupy pojazdów ciężarowych i dostawczych do 3,5 tony.

Drugim motorem wzrostu rynku będą pojazdy ciężarowe, dzięki wejściu standardu emisji Euro 6 oraz oczekiwanej stopniowej poprawy sytuacji w strefie euro. Sektor maszyn będzie korzystał na rozpoczętym w Polsce cyklu odrodzenia w gospodarce dzięki relatywnie wysokiemu stopniowi wykorzystania mocy produkcyjnych oraz utrzymywaniu w latach 2009-2013 inwestycji na relatywnie niskim poziomie (w relacji do poziomu z lat 2004-2008). Wygaszanie funduszy rolnych z perspektywy 2007-2013 przełoży się wyhamowanie finansowania maszyn rolniczych w 2013 roku oraz ich istotny spadek w 2014 roku. W konsekwencji spadnie udział pożyczki w finansowaniu maszyn i aktywów ogółem. W skali całego rynku spadek ten zostanie w części zrekompensowany większym zainteresowaniem finansowania pozostałych aktywów (głównie pojazdów) za pomocą pożyczki. Wzrosty spodziewane są w leasingu nieruchomości w latach 2013 - 2014 za sprawą dobrej kondycji rynku nieruchomości komercyjnych oraz korzystnych zmian prawnych zapisanych w obowiązującej od 2013 roku ustawie deregulacyjnej.

Do pobrania prezentacje z konferencji prasowej:
"Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013" Prezentacja Wiceprzewoniczącego Komitetu Wykonawczego ZPL Radosława Woźniaka.
"Leasing przyspiesza rozwój" Prezentacja Głównej Ekonomistki Konfederacji Lewiatan dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek.