Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Walne Zgromadzenie i Kongres Leaseurope

Walne Zgromadzenie i Kongres Leaseurope odbyły się w dn. 3-5 października w Madrycie. Przedmiotem obrad było m.in.: uchwalenie nowego statutu Leaseurope, przyjęcie sprawozdania finansowego za 2007 rok, przedłużenie kadencji zarządu do 15 listopada 2008 rok i informacja o sprawach bieżących LE, w tym grup roboczych.

Walne Zgromadzenie przyjęło regulację dotyczącą tworzenia dwunastoosobowego Zarządu Leaseurope, zgodnie z którą kraje CEE mają zagwarantowane 2 miejsca w jego składzie. Trzy miejsca w Zarządzie są obligatoryjnie należne dla przedstawicieli sektora wynajmu samochodów.

Uchwalone przez WZ zmiany statutowe dotyczą przede wszystkim sposobu zarządzania LE, w celu zwiększenia skuteczność działania tej organizacji: - nowy Zarząd ma przygotować strategię Leaseurope, - grupy sterujące i komitety techniczne zyskują kompetencje decyzyjne, - powstaje Rada Sekretarzy Generalnych, ciało doradcze Dyrektora Generalnego LE, w skład którego wchodzą z urzędu dyrektorzy generalni związków narodowych.

Na Kongresie Leaseurope przedstawiono m.in. wyniki branży leasingowej na świecie i perspektywy jej rozwoju wobec obecnej i przewidywanej sytuacji na światowych rynkach finansowych. Debatom plenarnym towarzyszyły dyskusje panelowe dotyczące m.in. oszustw w sektorze usług finansowych, zarządzania aktywami w branży leasingowej, perspektyw rozwoju sektora wynajmu długoterminowego rynku motoryzacyjnego.

Istotną część w dyskusji zajął temat wykorzystania leasingu w finansowaniu sektora publicznego, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Panel dyskusyjny na ten temat poprowadził wiceprzewodniczący Zarządu LE Krzysztof Bielecki, a przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Mieczysław Groszek przedstawił prezentację na temat dotychczasowych doświadczeń firm leasingowych w Polsce w zakresie transakcji z samorządami i innymi jednostkami sektora publicznego, warunki prawno- podatkowe oraz przykłady partnerstwa udanych transakcji z samorządami. Kolejny Kongres LE odbędzie się w przyszłym roku w Pradze.

W madryckim spotkaniu uczestniczyło 14. delegatów reprezentujących ZPL i firmy leasingowe z Polski.