Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Walne Zebranie ZPL już 14 kwietnia

14 kwietnia w Serocku k. Warszawy odbędzie się Walne Zebranie ZPL będące, zgodnie ze statutem organizacji, najwyższą władzą Związku.
 

Wybory członków Komitetu Wykonawczego ZPL i innych organów statutowych Związku, sprawozdanie z działalności Komitetu Wykonawczego i biura ZPL w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe, dyskusje dotyczące budżetu, aktywności zrealizowanych i planowanych przez Związek - to najważniejsze tematy Zebrania, zaplanowanego na 14 kwietnia br..

„Branża leasingowa zamknęła rok 2015 z niemal 50 mld zł w postaci udzielonego finansowania oraz zbliżyła się do 90 mld zł wartości aktywów pracujących w leasingu. W ponad 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zwiększyliśmy nasze obroty więcej niż 3,5 krotnie, stając się 6. co do wielkości rynkiem w Europie. Badania opinii przedsiębiorców wielokrotnie potwierdzały, że leasing często jest produktem pierwszego wyboru przy finansowaniu inwestycji. Te osiągnięcia nie byłoby możliwe bez konkurencji na wielu polach pomiędzy przedsiębiorcami leasingowymi w stabilnym otoczeniu gospodarczym i prawnym" - napisał Wojciech Rybak, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

W dorocznym spotkaniu branży leasingowej uczestniczą członkowie ZPL lub ich pełnomocnicy, członkowie Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, dyrektor generalny ZPL oraz goście zaproszeni przez Komitet Wykonawczy ZPL.

Data: 14 kwietnia 2016
Miejsce: Hotel Narvil w Serocku k. Warszawy
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura ZPL

 

Zgodnie artykułem 24., statutu ZPL, do kompetencji Walnego Zebrania, oprócz spraw określonych w innych postanowieniach statutu, należy:
1) uchwalanie zmian statutu Związku;
2) uchwalanie regulaminu wyboru władz Związku oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania;
3) zatwierdzanie regulaminów Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
4) wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Związku;
5) uchwalanie rocznego budżetu Związku i przyjmowanie wykonania budżetu;
6) podejmowanie uchwał wyrażających zgodę w sprawie zaciągnięcia przez Związek zobowiązań o jednostkowej wartości przekraczającej 25% rocznego budżetu Związku;
7) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
8) udzielanie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu;
9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji;
10) podejmowanie uchwał o zgodzie na nabycie i zbycie nieruchomości.