Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ CESEE

W dniu 12 listopada przedstawiciele ZPL wzięli udział w kolejnym posiedzeniu Grupy Roboczej CESEE.

Przedmiotem spotkania było m.in.

  • zaprezentowanie działalności EIB w krajach CESEE,
  • rozszerzenia reprezentacji narodowych związków leasingowych o firmy zajmujące się wynajmem krotko i długoterminowym,
  • wymiana doświadczeń krajów CESEE w wykorzystaniu leasingu jako kosztu kwalifikowanego w unijnych programach