Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Podsumowanie cyklu XVI. konferencji samorządowych

Ostatnia z cyklu 16. konferencji samorządowych pod wspólnym tytułem „Planowanie i realizacja inwestycji z udziałem funduszy europejskich dla ożywienia gospodarczego Polski - praktyczne rekomendacje dla beneficjentów w czasie spowolnienia gospodarczego" odbyła się 27 stycznia w Warszawie.

W konferencji, która podsumowywała cykl, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, przedstawił sytuację na rynku bankowym. Marszałek Adam Struzik omówił plany inwestycyjne i sytuację budżetową województwa mazowieckiego. Wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch przedstawiła wyniki gospodarek polskiej i światowe w 2009 r. i prognozę na 2010 r. W imieniu ZPL wystąpiła Marta Nafalska, dyrektor oddziału Warszawa BRE Leasing, która omówiła udział leasingu w wykorzystaniu funduszy unijnych przez samorządy.

Konferencje, których organizatorem był ZBP, odbyły się w przeciągu trzech miesięcy, w 16 województwach w Polsce. Pokazano na nich, jakie wyzwania stoją przed JST w związku ze spowolnieniem gospodarczym, ale i jakie daje ono szanse. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, na ile spowolnienie gospodarcze, wpływające na wysokość przychodów polskich samorządów, utrudnić może skuteczne wykorzystanie środków europejskich. Przedstawiono również możliwości ograniczenia kosztów funkcjonowania lokalnych społeczności oraz wskazano ewentualne zewnętrzne źródła finansowania inwestycji polskich samorządów.

ZPL był patronem generalnym cyklu konferencji.