Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Nadużycia na rynku finansowym - kolejna edycja badania

Techniki wyłudzeń są nieustannie ulepszane, dlatego polski rynek finansowy nie pozostaje bierny i szuka nowych rozwiązań do skutecznej walki z przestępcami. Cennym narzędziem są wyniki projektu badawczego, który od 7 lat, prowadzi Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce z firmą doradczą EY oraz Związkiem Polskiego Leasingu. Raport „Nadużycia na rynku finansowym" (wcześniej pod nazwą „Wyłudzenia na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym"), dostarcza nowych informacji i wniosków, które mogą być wykorzystane do walki z oszustami w tym obszarze.
 

Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce już dziś zaprasza do aktywnego udziału w badaniu: Udział w projekcie ze strony praktyków ze świata finansów, posiadających doświadczenie w walce z nadużyciami, jest niezwykle istotny zarówno dla zrealizowania celu badawczego, jak również pozwala na wymianę doświadczeń międzysektorowych oraz wiedzy o tym groźnym dla rynku finansowego zjawisku.

Anonimowa ankieta w trybie online skierowana zostanie do ekspertów reprezentujących podmioty z kilku sektorów rynku usług finansowych, takich jak banki uniwersalne i specjalistyczne, banki hipoteczne, banki spółdzielcze, SKOK-i, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, pośrednicy finansowi, a także firmy telekomunikacyjne. W tej edycji respondenci zapytani zostaną m.in. o metody walki z defraudacjami, ocenę ich skuteczności, dedykowane rozwiązania IT czy istotne trudności i problemy w walce z tym zjawiskiem. Na podstawie pozyskanych informacji opracowany zostanie raport, z którego wnioski mogą być wykorzystywane w walce i przeciwdziałaniu nadużyciom, monitorowaniu tego zjawiska i zostaną zaprezentowane podczas Kongresu Antyfraudowego, poświęconego problematyce nadużyć.

Branża leasingowa systematycznie wzmacnia działania, mające na celu walkę z próbami wyłudzeń finansowania. Współpraca przy kolejnej edycji badania i współtworzenie raportu poświęconego problemowi nadużyć w sektorze finansowym jest wyrazem dalszej pracy w tym obszarze i dowodzi potrzeby wymiany doświadczeń, już nie tylko w ramach jednego sektora, ale także branż pokrewnych - powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Z poprzednich edycji raportu wynika, że najczęstsze przypadki wyłudzeń to te, z wykorzystaniem skradzionego lub fałszywego dokumentu. Dotychczas największym wyzwaniem z zakresu przeciwdziałania nadużyciom, wskazywanym w kolejnych edycjach badania, był niewystarczający poziom współpracy pomiędzy instytucjami i organami ścigania. Przewlekłe i umarzane postępowania oraz łagodne wyroki zniechęcały instytucje do zgłaszania przypadków popełnienia oszustwa. Obecnie na pierwszy plan wysuwają się zagrożenia wynikające z rosnącego zjawiska cyberprzestępczości.

Mariusz Witalis, Partner EY: Ze wszystkich stron słyszymy o narastającym zagrożeniu cyberprzestępczością. Tymczasem poprzednia edycja prowadzonego wspólnie z KPF badania „Nadużycia na rynku finansowym" pokazała, iż działania cyberprzestępców nie są najczęściej spotykanym typem nadużyć w instytucjach finansowych. Realna ocena skali zagrożenia cyberprzestępczością jest bardzo trudna, tym bardziej więc zachęcam do udziału w badaniu, które jest jednym z niewielu źródeł informacji o tym jak wygląda przeciwdziałanie nadużyciom na rynku finansowym w Polsce.

O BADANIU

Badanie Nadużycia na rynku finansowym (wcześniej znane pod nazwą „Wyłudzenia na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym") jest przygotowywane i przeprowadzane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz firmę doradczą EY przy współpracy Związku Polskiego Leasingu. Prowadzone jest od 2009 r. początkowo w cyklu półrocznym, a od 2014 roku raz w roku. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat skali zjawiska wyłudzeń na rynku detalicznych usług finansowych.