Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

LEASING WSPIERANY FINANSOWO ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W latach 2007-2013 produkty leasingowe nadal będą wspierane finansowo z funduszy unijnych. Dokonano jednak istotnej zmiany.

Obecnie w ramach programów pomocowych, obowiązujących na lata 2004-2006, jedynie Leasingobiorca mógł być odbiorcą środków unijnych. Wysokość dofinansowania nie przekraczała 50 proc. wartości początkowej danego środka. Rozliczenia były dokonywane nie częściej niż 2 razy w roku.

Nowym rozwiązaniem, zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi wydatków w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013, będzie, że zarówno Leasingobiorca jak i Leasingodawca może otrzymać refundację kosztów ze środków unijnych. W przypadku, gdy bezpośrednim odbiorcą środków jest Leasingodawca, wówczas kwota dofinansowania może zostać wypłacona jednorazowo z przeznaczeniem na zmniejszenie rat kapitałowych w umowie leasingu.

Produkty leasingowe mogą być wykorzystywane we wszystkich programach operacyjnych o zasięgu krajowym (pula wsparcia unijnego wynosi 39, 43 mld euro) jak i 16 regionalnych programach operacyjnych (pula to 15,96 mld euro). Jednym z głównych celów pomocy unijnej jest rozwój przedsiębiorczości.

Rozwój firmy to podstawowe zadanie każdego przedsiębiorcy. Jak wskazują badania rynkowe, 35 proc. polskich firm chce zwiększyć swój udział w rynku, a 40 proc. pragnie zwiększyć nakłady na inwestycje. Do tego co czwarte przedsiębiorstwo jest zainteresowane skorzystaniem z funduszy unijnych.

Wydatki inwestycyjne mogą być finansowane z różnych źródeł, ale najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe dają produkty leasingowe. Wsparcie finansowe, zgodnie z założeniami programów operacyjnych, może stanowić 50-80 proc. wydatków kapitałowych. Pozostałe koszty mogą być w całości zaliczone jako koszty uzyskania przychodu, umożliwiając w ten sposób korzystniejsze rozliczenia podatkowe w porównaniu do inwestycji finansowanych ze środków własnych lub przy pomocy alternatywnych do leasingu produktów finansowych.

Obecnie trwają rozmowy przedstawicieli Związku Przedsiębiorstw Leasingowych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, by ujednolicić standardy ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy unijnych. Dzięki temu, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy merytorycznej firm leasingowych, by przygotować niezbędne dokumenty, a tym samym zminimalizować ryzyko odrzucenia wniosku o dotację. Prawdopodobny termin uruchomienia funduszy unijnych to druga połowa 2007 roku.

Andrzej Sugajski

Dyrektor

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

email: zpl@leasing.org.pl