Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Łatwiejsze zasady rozliczania funduszy UE w leasingu

Warszawa, 08.06.2015

 

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej UE i jednocześnie z zalet leasingu, będą mogli otrzymać pełną kwotę dopłaty jednorazowo - mówią o tym nowe wytyczne MIR. Dotychczas firmy czekały kilka lat na wypłatę pełnej kwoty dotacji.

Leasing jest instrumentem, który wspiera absorbcję funduszy unijnych. W ostatniej perspektywie UE, zarządzające funduszami, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dopuszczało dwa sposoby refundacji wydatków w leasingu: za pomocą rat leasingowych lub ceny zakupu. Refundacja rat leasingowych mogła następować w czasie trwania umowy leasingu, a refundacja ceny zakupu – jednorazowo, na początku umowy. Jednak tylko w teorii, ponieważ jednorazowa refundacja praktycznie nie była stosowana ze względu na nieprecyzyjne przepisy. Zmiany zostały wprowadzone w tym roku, dzięki staraniom ekspertów Związku Polskiego Leasingu oraz Konfederacji Lewiatan.

Nowe wytyczne MIR

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 10 kwietnia opublikowało nowe wytyczne, które precyzyjnie określają, na jakich zasadach można otrzymać jednorazową refundację. Będzie ona możliwa w sytuacji, kiedy beneficjent, czyli firma starająca się o środki UE, we wniosku o dofinansowanie wskaże firmę leasingową, jako stronę upoważnioną do poniesienia wydatku na zakup dobra podlegającego refundacji. Wówczas po dokonaniu wszystkich formalności związanych z wnioskiem o dofinasowanie oraz odbiorze przedmiotu leasingu, cała kwota refundacji wpłynie na rachunek beneficjenta. Kolejnym krokiem po publikacji ogólnych wytycznych, powinna być publikacja szczegółowych regulacji, które określą prawa i obowiązki wszystkich stron procesu.

Oczekujemy, że nowe procedury pozytywnie wpłyną na obraz rynku. Dotychczas refundacja wydatków odbywała się w trakcie trwania umowy. Okres trwałości projektu, (w którym beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad, m.in. w tym okresie nie może sprzedać przedmiotu) dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosił trzy lata. W przypadku refundacji rat leasingowych, okres trwałości rozpoczynał się dopiero po zapłacie ostatniej raty, czyli np. po czterech latach, a w przypadku pożyczki czy kredytu - od razu po zakupie i odbiorze sprzętu – tłumaczy Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Zgodnie z nowymi wytycznymi MIR, w przypadku upoważnienia firmy leasingowej do poniesienia wydatku na zakup dobra, wypłata refundacji nastąpi jednorazowo, a okres trwałości rozpocznie się w momencie odbioru przedmiotu. Dlatego klienci firm leasingowych, którzy będą chcieli skorzystać z funduszy UE, nie będą musieli rezygnować z zalet leasingu np. na rzecz pożyczek – dodaje Andrzej Sugajski.

Charakterystyka leasingu

Leasing w opinii przedsiębiorców jest z jednej strony produktem bardziej elastycznym od kredytu, a z drugiej zapewniającym bezpieczeństwo transakcji (1*). Leasing nie obciąża płynności finansowej firmy, nie wymaga też od przedsiębiorcy zaangażowania kapitału, wymaganego przy finansowaniu środków trwałych. Natomiast umożliwia firmom korzystanie z dóbr trwałych, w zamian za ratalne czynsze.

Instrument, który przynosi korzyści podatkowe, oferując możliwość częstszego wymieniania środków trwałych, daje też miko, małym i średnim przedsiębiorstwom szanse na rozwój, który sam finansuje. Widać to bardzo wyraźnie w przypadku firm transportowych, przemysłowych czy działających w sektorze rolniczym. Instrument oferowany przez firmy leasingowe, zapewnia podstawowe czynniki produkcji, które zarabiają na spłatę rat leasingowych, co jest kolejnym częstym powodem wymienianym przez firmy korzystające z leasingu. Inna motywacja korzystających wynika z otwartości firm leasingowych. Przedsiębiorcy cenią sobie łatwy dostęp do firm oferujących leasing, oraz fakt, że dostarczają one nie tylko kapitał na sfinansowanie inwestycji, ale także ułatwiają dostęp do szerokiej oferty producentów oraz proponują często wyższe rabaty.


Wzrastająca popularność instrumentu finansowego

Opinie przedsiębiorców znajdują odzwierciedlenie w wynikach rynkowych. Firmy leasingowe raportujące do Związku Polskiego Leasingu, na koniec 2014 r. wypracowały 21,3 proc. dynamikę oraz wartość nowych transakcji na poziomie 42,8 mld zł (w odniesieniu do 35,3 mld zł i 13 proc. dynamiki w 2013r.). Natomiast dane podsumowane po I kwartale br. pokazują, że klienci firm leasingowych przeznaczyli ponad 10,5 mld złotych na sfinansowanie dóbr ruchomych i nieruchomości przy pomocy leasingu i pożyczki. W większości były to inwestycje w dobra ruchome: pojazdy osobowe i dostawcze, ciężarowe oraz maszyny i urządzenia. Dzięki tym inwestycjom, na koniec marca br., branża leasingowa odnotowała 3,7 proc. wzrost w zakresie ruchomości i łączną dynamikę rynku na poziomie 3 proc. Leasingodawcy liczą na równie dobre wyniki w kolejnych kwartałach 2015r.

 

_________________________

1* Badanie „Monitoring kondycji sektora MMŚP” przygotowane przez Konfederację Lewiatan, zostało przeprowadzone dzięki wsparciu Związku Polskiego Leasingu i PZU. Realizacja: Centrum Badania Opinii Społecznej, okres 6 maja - 18 lipca 2014r.
 

Pobierz informację prasową w pliku PDF >>>

 

Dodatkowe informacje:

Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl