Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Konferencja prasowa - wyniki statystyczne ZPL za 2013 r.

Warszawa, 23.01.2014

Związek Polskiego Leasingu podczas konferencji pt. „ Branża leasingowa na plusie - czy inwestycje MSP nadal będą rosły?" opublikował wyniki badania statystycznego dot. 2013r. Eksperci ZPL podsumowali ostatnie 12 miesięcy w branży leasingowej oraz przedstawili swoje prognozy dotyczące najbliższego roku.

Następnie Pani Marta Szafarowska, doradca podatkowy, partner w kancelarii MDDP Michalik, Dłuska Dziedzic i Partnerzy zaprezentowała aktualną sytuację w kwestii prawa odliczenia podatku VAT od aut firmowych. Ponadto podczas konferencji prasowej główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek przedstawiła prezentację pt. „Znaczenie Leasingu dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" bazującą na badaniach „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012". Eksperci ZPL przedstawili również optymistyczne prognozy dla gospodarki oraz sektora leasingowego na najbliższy rok.

Branża leasingu w 2013 r. W 2013r. polskie firmy leasingowe sfinansowały transakcje o wartości przeszło 35 mld zł, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do roku ubiegłego. Wartość sfinansowanych aktywów osiągnęła najwyższy poziom po raz pierwszy od rekordowego dotąd 2008, kiedy to rynek leasingu wyniósł 32,9 mld zł. W segmencie pojazdów, sfinansowano transakcje o wartości 20,7 mld zł (wzrost o 22,9%). Z kolei segment maszyn i urządzeń zanotował wzrost o 3,4% - sfinansowano transakcje o wartości 11,5 mld zł. Łącznie na rynku leasingu ruchomości sfinansowano transakcje o wartości przeszło 33,6 mld zł, co oznacza wzrost o 13,1% w stosunku do roku ubiegłego.

Rynek leasingu ruchomości rośnie dzięki zakupom pojazdów lekkich oraz pojazdów ciężarowych. Wzrost finansowania pojazdów ciężarowych to pochodna wdrażania normy emisji spalin Euro 6 oraz oczekiwanej poprawy sytuacji ekonomicznej w strefie euro co przekłada się na popyt na usługi transportowe. Jako w miarę zrównoważoną należy ocenić strukturę wzrostu całego rynku leasingu, z pojazdami ciężarowymi jako głównym motorem rozwoju: od 0,1% r/r w I kwartale do 64,4% w IV kw. 2013.

Wysoka dynamika dla pojazdów lekkich jest wynikiem rosnącej liczby rejestracji nowych (co jest powiązane z odnawianiem masowych umów na leasing aut z „kratką" z lat 2009-2010) oraz niepewności co do finalnego rozwiązania w zakresie VAT-u od zakupu aut. Stabilny trend utrzymuje się w sektorze maszyn, który w I połowie roku był pod negatywnym wpływem załamania w sektorze budowlanym. W II półroczu dla wyniku maszyn coraz większe znaczenie miała poprawa koniunktury, co skłaniało firmy do odnowy parków maszynowych.

Wartość nieruchomości wyleasingowanych w 2013 r. wyniosła 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 11,1% w ujęciu rocznym. Po bardzo dobrym I półroczu z dynamiką 115,2% r/r, w III i IV kwartale 2013 roku leasing nieruchomości zanotował ujemne dynamiki w ujęciu rocznym: odpowiednio -39,0% i -25,3%. Zanotowano także istotny wzrost liczby raportowanych umów w 2013 roku o 44,9%: do 271 wobec 187 raportowanych w 2012. Niższa dynamika wartości sfinansowanych aktywów to pochodna spadku średniej wartości transakcji do 4,2 mln PLN w porównaniu do 6,6 mln PLN odnotowanej w 2012. Średnia wartość transakcji jest wyraźnie niższa w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy to w latach 2004-2009 wynosiła średnio 14,8 mln zł. Łączna wartość aktywnego portfela na koniec 2013r. zamknęła się w kwocie 64,5 mld zł (56,5 mld zł dla ruchomości i 8,0 mld zł dla nieruchomości)i jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (83,9 mld zł, wg stanu na 30.11.2013). Wartość aktywnego portfela w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 4,9%, zwiększając się w tym okresie o 3,0 mld zł. Leasing to wciąż główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce.

Badania: leasing najpopularniejszy wśród MSP

Podczas konferencji główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek przedstawiła prezentację pt. „Znaczenie Leasingu dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" bazującą na badaniach „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012". Potwierdzają one, że leasing jest najpopularniejszym instrumentem zewnętrznego finansowania wśród mikroprzedsiębiorstw oraz firm sektora MŚP. Najchętniej z leasingu korzystają firmy małe i średnie, firmy przemysłowe, budowlane, transportowe, firmy o przeciętnie wyższych obrotach oraz firmy prowadzące pełną rachunkowość. Leasing jest także źródłem finansowania dla firm nastawionych na rozwój (wzrost udziału w rynku i wzrost sprzedaży), a także firm działających na dużych, rozwijających się, rosnących rynkach.

Ponadto firmy korzystające z leasingu są w stosunku do firm nie korzystających z leasingu bardziej dojrzałe biznesowo, nastawione na rozwój przez inwestycje, w tym inwestycje w innowacje, ekspansję zewnętrzną, budowanie wizerunku wiarygodnej firmy oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji , a także mają bardziej zaawansowane modele biznesowe.

Prognozy dla rynku leasingu Ostatnim punktem konferencji była prezentacja prognoz dla rynku leasingu na kolejne 12 miesięcy. Eksperci ZPL spodziewają się stopniowej poprawy koniunktury w Polsce, co, w połączeniu z wysokim już stopniem wykorzystania zdolności produkcyjnych, będzie miało wpływ na odbudowę parków maszynowych. Oczekiwane jest odbicie sektora budowlanego, po 8,9-proc. spadku w 2013 roku. Istotny wpływ na wyniki rynku pojazdów będzie mieć także 2-miesięczne okienko „kratkowe" w I kw. 2014 roku oraz finalne przepisy o VAT korzystne dla leasingu droższych aut. Postępujące i bazujące na eksporcie ożywienie w strefie euro zwiększy popyt na usługi transportowe. Oczekiwany jest także dalszy wzrost udziału pożyczki w finansowaniu innych niż maszyny środków trwałych, głównie pojazdów. Negatywny wpływ na rynek będzie mieć koniec perspektywy 2007-2013 ze środkami unijnymi. Rok 2014 będzie rokiem przejściowym co przełoży się na niższy popyt na finansowanie maszyn rolniczych pożyczką (spadek o 25%) oraz finansowanie maszyn medycznych (spadek 15-20%). Znaczne zakupy pojazdów z normą Euro 5 z II półrocza ub. roku obniżą poziom zakupów nowych aut, szczególnie w I połowie roku. Z kolei popyt na używane pojazdy ciężarowe po wdrożeniu Euro 6 zwiększy się. W średnim terminie obowiązywanie normy Euro 6 będzie zachęcało firmy transportowe do odnawiania swoich taborów.