Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o wartości 56,9 mld zł

Informacja prasowa

Warszawa, 6 grudnia 2019r.

 

  • 56,9 mld zł wyniosła wartość wszystkich kontraktów sfinansowanych przez polską branżę leasingową w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku.
  • Dynamika rynku leasingu po trzech kwartałach br. była na poziomie -2,4% r/r.
  • Branża leasingowa dodatnie dynamiki osiągnęła w zakresie finansowania maszyn i urządzeń oraz środków transportu ciężkiego. 
 
Warszawa, 6.12.19r.: Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019r. firmy leasingowe sfinansowały aktywa inwestycyjne o łącznej wartości 56,9 mld zł, przy ujemnej dynamice rynku na poziomie -2,4% r/r. (dane ZPL po trzech kwartałach 2019r.).

Na rynku leasingu mamy zbliżoną sytuację do tej, która miała miejsce w 2012 roku, kiedy nasz sektor wyhamował z dwucyfrowego wzrostu do poziomu z 2011 roku. Z tą jednak różnicą, że wówczas spowolnienie trwało bardzo krótko i już w kolejnym roku tempo wzrostu wróciło do poziomu dwucyfrowego. Tym razem z uwagi na wyraźne sygnały płynące z gospodarki, dotyczące zmniejszającej się dynamiki PKB, spodziewamy się wyhamowania także rozwoju rynku leasingu. W kolejnym 2020 roku oczekujemy dodatnich wyników tj. powrotu do poziomu finansowania branży leasingowej z roku 2018. Jednak przewidywany wzrost nie będzie już dwucyfrowy” - powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Dane ZPL pokazują, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku firmy leasingowe za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej, najczęściej finansowały pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony. Mają one 43,1% udział w strukturze rynku. Drugą najważniejszą kategorią aktywów były maszyny i inne urządzenia – w tym IT, z udziałem na poziomie 29%, natomiast trzecie miejsce zajmują środki transportu ciężkiego (26,3 % udział). Zarówno nieruchomości jak i inne aktywa mają niewielki, wynoszący poniżej 1 procenta udział w rynku.

Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony
Branża leasingowa w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 24,5 mld zł, co stanowiło wynik o -8,5 proc. niższy przed rokiem. W ramach tej kategorii rynku raportowane są zarówno samochody osobowe, które odnotowały ujemną (-10,6 proc. r/r) dynamikę, jak i pojazdy dostawcze do 3,5 tony (+3,8 proc. dynamika r/r). W tym segmencie rynku przeważają umowy dotyczące finansowania samochodów osobowych (83 proc. udział) nad pojazdami dostawczymi do 3,5 tony (17 proc. udział).

Maszyny i inne urządzenia oraz środki transportu ciężkiego
Drugim obszarem bardzo istotnym dla branży leasingowej jest finansowanie maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Ten segment rynku wyróżnił się +4,8 proc. dynamiką wzrostu (r/r), dzięki sfinansowaniu przez branżę leasingową aktywów o łącznej wartości 16,5 mld zł (dane po trzech kwartałach tego roku). W tym segmencie rynku dodatnie dynamiki były obserwowane w zakresie finasowania maszyn budowalnych (+4,3% r/r), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (+4,2% r/r), IT (+14,9% r/r) czy innych maszyn (+22,8% r/r), natomiast w strefie spadków pozostawało finasowanie maszyn rolniczych (-7,7% r/r), maszyn poligraficznych (-12,7% r/r), maszyn dla przemysłu spożywczego (-8,7% r/r) czy sprzętu medycznego (-10,7% r/r).

Od stycznia do końca września 2019r., polscy leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się m.in. do takich aktywów jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości niemal 15 mld zł. Dynamika finansowania środków transportu ciężkiego po trzech kwartałach br. wyniosła +0,5 proc. (r/r). Finansowanie ciągników siodłowych w omawianym okresie wzrosło o +4,7% r/r, pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony o +1,6% r/r, samolotów, statków i środków transportu kolejowego o +4,5% r/r, a pozostałych pojazdów o +23,8% r/r. Ujemne dynamiki uzyskało finansowanie naczep i przyczep (-2,3% r/r) oraz autobusów (-29,8% r/r).

Od początku roku do końca września br. branża leasingowa sfinansowała także nieruchomości warte 0,4 mld zł, przy ujemnej dynamice finansowania na poziomie -20,6% r/r.

Klienci firm leasingowych
Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że największą, bo liczącą ok 71,4 proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28,3% stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni 0,2%. Finansowanie sektora publicznego w dalszym ciągu pozostaje marginalne.

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej

Kwartalny pomiar badania koniunktury branży leasingowej pokazuje, że w IV kwartale br. ankietowane firmy leasingowe oczekują nieznacznego wzrostu zatrudnienia, ale też pogorszenia jakości portfela. Jednocześnie w ostatnim kwartale roku firmy spodziewają się wyraźnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej. Wyższy poziom finansowania jest oczekiwany we wszystkich badanych grupach środków trwałych, a wyraźne wzrosty finansowania mają dotyczyć pojazdów lekkich oraz maszyn i IT. Zdecydowanie słabsze, ale wciąż jeszcze pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania środków transportu ciężkiego. Dodatnią dynamikę wzrostu w IV kw. br. powinien uzyskać również sektor finansowania nieruchomości.

Prognoza na koniec 2019r.
Prognoza wyników branży leasingowej pokazuje istotne wyhamowanie po 6 latach intensywnego rozwoju rynku. Dynamika sektora leasingowego na koniec 2019r. może wynieść -4,5% r/r. W 2019r. firmy leasingowe mogą udzielić łącznego finansowania o wartości 78,8 mld zł. Każdorazowo przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie źródła cytowanych danych.
 

 
Każdorazowo przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie źródła cytowanych danych. 
_____________

 

Materiał do pobrania:
- materiał prasowy ZPL (plik PDF)
- infografika ZPL (wykresy)
- zdjęcie eksperta (plik JPG


Dodatkowe informacje dla mediów:
Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl