Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

DIIF 2012

19 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie wszystkich środowisk interesariuszy instrumentów zwrotnych. Komisja Europejska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, marszałkowie województw, bankowcy, rynek kapitałowy, i kluczowe organizacje przedsiębiorców z kraju i zagranicy spotkali się żeby ocenić dotychczasowe postępy we wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej UE i rekomendować rozwiązania pod nowe programy. - Fundusze przeznaczone na instrumenty zwrotne będą w nowej perspektywie z pewnością wyższe. Mogą sięgnąć nawet 10 proc. przekazanej Polsce alokacji. Obok dotychczas stosowanych, planowane są nowe produkty finansowe np. produkty umarzalne czy mieszane, łączące instrumenty finansowe z dotacją. Naszym celem jest by instrumenty te docierały do przedsiębiorców, którzy rzeczywiście ich potrzebują. Chcemy by w kolejnych latach były one jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb rynku - podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska.

Organizatorami konferencji są Krajowy Punkt Kontaktowy „Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji" (CIP) dla polskiego rynku finansowego przy Związku Banków Polskich oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronatem Honorowym wydarzenie objęły m.in.: Komisja Europejska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki oraz Związek Województw RP, a także liczne organizacje europejskiego rynku finansowego i przedsiębiorców- w tym europejska reprezentacja izb przemysłowo-handlowych „Eurochambers" oraz Europejska Federacja Bankowa. Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce (DIIF) są unikalnym w skali Europy spotkaniem wszystkich przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji finansowych, organizacji beneficjentów i samych beneficjentów oraz dziennikarzy specjalizujących się w tematyce. Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacje ws. wszystkich wdrażanych w Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach, łącznie ponad, 20 programów (ramowych, krajowych i regionalnych) w latach 2007-2017 oraz szukanie optymalnych rozwiązań dla nowego okresu programowania.

- Banki są poważanie zainteresowane udziałem w nowym systemie dystrybucji środków UE, głównie w charakterze pośredników finansowych oraz instytucji współfinansujących projekty inwestycyjne beneficjentów ze środków własnych. Mamy mandat do oceny i rekomendacji. I to nie tylko jako kluczowe środowisko finansowe. W latach 2007-2011 banki zaangażowały ok. 20 mld zł w ramach współfinansowania 18 tys. projektów inwestycyjnych, dotowanych ze środków polityki spójności UE i ok. 1,8 mld zł finansowania dla prawie 4 tys. projektów w ramach instrumentów zwrotnych (p. spójności i programy ramowe UE). Banki obsługują w zakresie rozliczeń każdy projekt unijny oraz finansują co trzeci. A to nie wszystko ponieważ programy obecnej perspektywy jeszcze trwają i banki na pewno pogłębią swój udział. Nie wyobrażam sobie sensownego systemu absorpcji środków unijnych bez banków - powiedział podczas konferencji Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich - Krajowy Punkt Kontaktowy programu CIP przy ZBP zainicjował w 2009 r. wspólne forum informacji i dialogu jakim są coroczne „Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce". Wynikło to z potrzeby jaką zdiagnozowaliśmy na naszym rynku. Cieszy fakt, że wydarzenie z roku na rok rozrasta się i uczestniczy w nim coraz więcej osób - zarówno ze strony instytucjonalnej jak i beneficjentów - powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla rynku finansowego w Polsce.

Głównym celem „Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce" jest swego rodzaju zmapowanie wszystkich instrumentów zwrotnych i promocja nowej (w relacji do dotacji) formy wsparcia jaką są instrumenty zwrotne. Przedstawiciele środowiska bankowego podczas spotkania mocno akcentowali konieczność korelacji nowych regulacji z sytuacją rynkową i oczekiwaniami beneficjentów w zakresie instrumentów zwrotnych. Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku BGK, ZBP i Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP przedstawili dziennikarzom problematykę instrumentów finansowych na briefingu prasowym.

Prezes ZBP poinformował także o ukończeniu prac Związku Banków Polskich nad raportem izby podsumowującym udział banków w programach 2007-2013, w tym nad rekomendacjami ws. przyszłego okresu finansowania w zakresie instrumentów zwrotnych. Na konferencji zostały zaprezentowane wnioski i rekomendacje dotyczące instrumentów inżynierii finansowej, zaś na początku stycznia całość raportu.

W konferencji wziął udział reprezentujący ZPL Dyrektor Generalny Andrzej Sugajski.