Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Branża leasingowa odnotowała 17,1% dynamikę

Warszawa, 24.10.2016

  • 42 mld zł to łączne finansowanie udzielone przez leasingodawców w ciągu trzech pierwszych kwartałów br.

  • Dynamika branży leasingowej w okresie od stycznia do końca września 2016 roku wyniosła 17,1 %.

  • O 1/3 wzrosło finansowanie pojazdów lekkich oraz środków transportu ciężkiego.


Warszawa, 24.10.16: Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polską branżę leasingową podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku, firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 42 mld zł. Dynamika branży w okresie od stycznia do końca września 2016r. wyniosła 17,1%.

Wyniki opublikowane przez ZPL po trzech kwartałach 2016r. mówią o znaczącej roli branży leasingowej w finansowaniu inwestycji firm w ruchomości. 17,1 proc. dynamika rynku oraz 42 mld zł udzielonego finansowania, to dobre informacje dla całego 2016r. – tak dla przedsiębiorców korzystających z usług branży jak i dla firm leasingowych. Najważniejsze jest jednak to, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które są klientami firm leasingowych wykazują znaczny wzrost inwestycji. Jest to bardzo dobra informacja biorąc pod uwagę ujemną dynamikę inwestycji w całej gospodarce. Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że polska branża leasingowa sfinansuje w tym roku aż 43,1 % nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome, a jej udział w tworzeniu polskiego PKB będzie dalej wzrastał – powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL

W omawianym okresie firmy leasingowe najczęściej finansowały pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5t (w strukturze rynku te transakcje stanowią 41%), środki transportu ciężkiego (30,6%), maszyny i urządzenia liczone łącznie z IT (26,6%), znacznie rzadziej nieruchomości (1,2% udział).

Pojazdy lekkie i środki transportu ciężkiego 30+

31,1 proc. dynamikę finansowania odnotował segment pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Firmy leasingowe w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku sfinansowały pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,2 mld zł (w porównaniu z 13,2 mld na koniec września 2015r.). Silne, 31 proc. dynamiki, branża odnotowała zarówno w zakresie finansowania pojazdów osobowych jak i pojazdów do 3,5 tony.

Zgodnie z danymi ZPL, jeszcze większy, bo 35 proc. wzrost, odnotowano w segmencie transportu ciężkiego, w ramach którego raportowane są transakcje dotyczące samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep i przyczep, autobusów, samolotów, statków oraz sprzętu kolejowego. Łączna wartość transakcji dotyczących finansowania udzielonego na wymienione aktywa wyniosła w ciągu trzech kwartałów 2016 roku 12,8 mld zł (dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku łączne finansowanie w omawianym segmencie wyniosło 9,5 mld zł).

Maszyny i urządzenia, IT, nieruchomości
Segment
maszyn i urządzeń ( łącznie z IT) po trzech kw. 2016r. odnotował ujemną -5,9 proc. dynamikę, głównie za sprawą niższego niż w ubiegłym roku, finansowania udzielonego na maszyny rolnicze, co należy wiązać z końcem perspektywy UE na lata 2007-2013 i oczekiwaniem na nową perspektywę finansową. Łączne finansowanie udzielone przez leasingodawców na maszyny i urządzenia oraz sprzęt IT od stycznia do końca września br. wyniosło 11,2 mld zł (w tym samym okresie ubiegłego roku było to 11,9 mld zł).

Dużo mniejszy wpływ na wyniki branży leasingowej miał sektor nieruchomości, którego udział w strukturze finansowania przedmiotów wynosi 0,6%. Wartość finansowania nieruchomości na koniec trzeciego kwartału 2016 r. wyniosła 0,5 mld zł i była o połowę niższa niż przed rokiem.

Koniunktura branży leasingowej

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowanego przez ZPL wśród osób odpowiedzialnych ze sprzedaż w firmach leasingowych pokazują, że badane firmy w IV kwartale br. spodziewają się istotnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej, stabilizacji jakości portfela leasingowego oraz stabilizacji zatrudnienia.

Jednocześnie eksperci branży oczekują wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup ruchomości: finansowania pojazdów lekkich, transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń. W przypadku finansowania nieruchomości badane firmy oczekują dalszej ujemnej dynamiki.


 

Materiały do pobrania:
Materiał prasowy ZPL (PDF)
Infografika (PDF)


Dodatkowe informacje:
Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl