Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

APEL ZPL W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych apeluje do Posłów i Rządu o ponowne przeanalizowanie skutków, jakie spowoduje wdrożenie projektu ustawy o podatku od towarów i usług będącego obecnie przedmiotem prac Sejmu RP. Związek Przedsiębiorstw Leasingowych wyraża najgłębsze zaniepokojenie proponowanymi zapisami projektu ustawy dotyczącymi leasingu, a zwłaszcza art. 7 ww. ustawy.

Proponowane obecnie zapisy projektu ustawy o podatku od towarów i usług drastycznie zmieniają warunki prawne świadczenia usług leasingowych po 1 maja 2004 r. Konsekwencją zapisów art. 7 będzie konieczność zapłacenia przez leasingodawcę pełnej kwoty podatku VAT w momencie zawarcia umowy leasingu i wystawienia faktury leasingobiorcy. Zasady te biorąc pod uwagę obecne brzmienie przepisów ustawy o VAT obejmą praktycznie wszystkie umowy zawierane obecnie na polskim rynku (zarówno umowy leasingu finansowego, jak i leasingu operacyjnego). Dodatkowo natomiast przy przyjęciu niekorzystnej dla leasingobiorców interpretacji przepisów, istnieje obawa, iż prawo odliczenia podatku VAT będzie przysługiwać leasingobiorcy dopiero po zakończeniu umowy leasingu i wykupie przedmiotu leasingu. W przypadku, gdy leasingobiorca nie nabędzie przedmiotu leasingu, to w ogóle nie będzie miał możliwości odzyskania VAT-u.

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych zwraca uwagę, że:

  • proponowane zapisy ustawy są sprzeczne z VI Dyrektywą UE, gdyż zawężają grupę umów, które w świetle przywołanej Dyrektywy zostałyby uznane za umowy związane ze świadczeniem usług, a zgodnie z projektem ustawy będą uznane za umowy dotyczące dostawy towarów, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia regulacji podatkowych VAT. Jedynie w Polsce, spośród krajów UE, leasing byłby traktowany jako sprzedaż przedmiotu, a nie usługa;
  • projekt ustawy narusza zasadę neutralności VAT-u i obciąża nim podmioty korzystające z leasingu, tzn. w przeważającej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • projekt ustawy jest sprzeczny z założeniami tzw. Planu Hausnera, który akcentuje konieczność wspierania przedsiębiorczości w Polsce, tymczasem wspomniane regulacje pozbawią wiele polskich przedsiębiorstw możliwości korzystania z najłatwiej dostępnej formy finansowania inwestycji, jaką jest leasing; obecnie z tej formy finansowania korzysta już, przy finansowaniu zakupu np. pojazdów, 43% firm mikro (22% zaciąga kredyty) i 49% firm małych i średnich (18% zaciąga kredyty);
  • ograniczenie dostępności leasingu z punktu widzenia istotnej części przedsiębiorców, których nie będzie stać na zapłacenie, poza dotychczasową ratą początkową, dodatkowo 22% wartości przedmiotu leasingu, a którzy nie spełniają często rygorystycznych wymogów związanych z uzyskaniem kredytu bankowego, zahamuje lub uniemożliwi podjęcie wielu decyzji inwestycyjnych, co może mieć trudne do oszacowania skutki dla całej gospodarki;
  • przyjęcie proponowanych rozwiązań spowodowałoby de facto powrót do stanu prawnego z połowy lat 90-tych, a więc stanowiłoby to krok wstecz, wobec dotychczasowych, prorynkowych regulacji dotyczących rynku leasingu;
  • proponowane zmiany nie przyniosą spodziewanych przez resort finansów dodatkowych wpływów do budżetu, gdyż obecne tempo rozwoju rynku leasingu zostanie przerwane, a nawet można spodziewać się głębokiego kryzysu tej części rynku usług finansowych.

Dlatego też, apelujemy o zdrowy rozsądek i działanie w interesie polskiej przedsiębiorczości. Wyrażamy jednocześnie nadzieję, ze zarówno posłowie, jak i członkowie Rządu podejmą rzeczową dyskusję na temat planowanych zmian.