Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

APEL ZPL W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O VAT

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych apeluje do Posłów, Senatorów i Rządu o ponowne przeanalizowanie skutków wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług będącej obecnie przedmiotem prac legislacyjnych w parlamencie. Związek Przedsiębiorstw Leasingowych wyraża najgłębsze zaniepokojenie proponowanymi przepisami dotyczącymi warunków odliczania podatku VAT od zakupionych lub leasingowanych pojazdów oraz procedury ich kwalifikowania jako pojazdy ciężarowe.

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych apeluje do Posłów, Senatorów i Rządu o ponowne przeanalizowanie skutków wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług będącej obecnie przedmiotem prac legislacyjnych w parlamencie. Związek Przedsiębiorstw Leasingowych wyraża najgłębsze zaniepokojenie proponowanymi przepisami dotyczącymi warunków odliczania podatku VAT od zakupionych lub leasingowanych pojazdów oraz procedury ich kwalifikowania jako pojazdy ciężarowe.

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych zwraca uwagę, iż proponowane obecnie nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, po raz kolejny w ciągu niespełna roku, istotnie zmieniają warunki prawne odliczania podatku VAT przy zakupie lub leasingu pojazdów.

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych zwraca uwagę także, iż:

  • proponowane przepisy ustawy nie zawierają przepisów przejściowych i tym samym powodują, iż istotnemu pogorszeniu może ulec sytuacja podatników, którzy po 1 maja 2004 r. zakupili lub przyjęli w leasing pojazdy spełniające wymogi tzw. wzoru Lisaka i obecnie korzystających z odliczeń podatku VAT; duża liczba pojazdów wykorzystywanych przez przedsiębiorców (i - wbrew obiegowym niesłusznym opiniom - nie będących wcale luksusowymi samochodami terenowymi), kwalifikowanych zgodnie z tzw. wzorem posła Lisaka jako pojazdy ciężarowe, utraci ten status, a przez to ich wykorzystanie w biznesie będzie połączone ze stratami dla przedsiębiorców, ewentualnie zmuszeni oni będą do dokonania kosztownych i wcześniej nie przewidywanych zmian w pojazdach, aby utrzymać ich status samochodu ciężarowego;
  • zaproponowana procedura kwalifikowania pojazdów spełniających wymagania ustawowe pozwalające na odliczenie podatku VAT, zakładająca obowiązek uzyskania zaświadczenia z okręgowej stacji diagnostycznej dokumentującego spełnienie tych wymagań przy jednoczesnej rezygnacji z możliwości potwierdzania spełnienia tych wymagań w świadectwach homologacji wydawanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym, otwiera pole do uznaniowości i może spowodować, że ten sam pojazd będzie odmiennie traktowany przez różne stacje diagnostyczne w zależności od przyjętej przez nich praktyki;
  • proponowane przepisy nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki i wydatki, gdyż również dla samochodu bezspornie ciężarowego wymagają uzyskania zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów; w tym świetle w pełni niezrozumiałym jest wyeliminowanie dla nowych pojazdów badania statusu pojazdu w oparciu o wydane dla niego świadectwo homologacji; zwracamy uwagę, że proponowane przepisy istotnie utrudnią również zasady rejestrowania pojazdów; * możliwość odliczenia podatku VAT od nabywanych pojazdów przez przedsiębiorstwa leasingowe jest uwarunkowana oddaniem pojazdów do używania na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy czym nie określono konsekwencji wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu (np. w przypadku zniszczenia tego pojazdu w wypadku komunikacyjnym);
  • niespójność zaproponowanych przepisów w zakresie prawa do odliczania VAT pogłębi chaos interpretacyjny wywołany wprowadzeniem tzw. wzoru Lisaka;
  • zmienione przepisy spowodują kolejną falę przeróbek pojazdów, tak aby spełniały one aktualne wymogi umożliwiające korzystanie z odliczeń podatku VAT;
  • propozycja uatrakcyjnienia warunków zakupu i leasingu samochodów osobowych, poprzez nieznaczne zwiększenie zakresu możliwego odliczenia podatku VAT, faktycznie nie wpłynie na poprawę obecnej trudnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym, a jedynie powiela przyjęte wcześniej nieczytelne zasady odliczania VAT od zakupionych lub leasingowanych pojazdów;
  • proponowane przepisy są sprzeczne z VI Dyrektywą UE, gdyż zwiększają zakres ograniczeń prawa do odliczania podatku VAT i tym samym stanowić będę powód do zaskarżenia nowych przepisów do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;
  • tryb prac legislacyjnych, zakres zmian oraz proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów podważa zaufanie przedsiębiorców do państwa, pozbawiając ich bezpieczeństwa warunków prawnopodatkowych prowadzonej przez nich działalności.

Wobec powyższego, Związek Przedsiębiorstw Leasingowych ponawia propozycję rozważenia możliwości wprowadzenia prawa do 50-procentowego odliczenia podatku VAT od zakupionych (wyleasingowanych) pojazdów, wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej. Propozycja ta, dzięki prostej konstrukcji, pozwoli uniknąć wielu problemów interpretacyjnych oraz zarzutów o faworyzowaniu konkretnych modeli pojazdów, kosztem innych. Ponadto rozwiązanie takie zakończy proceder przerabiania pojazdów pod kątem zmieniających się uwarunkowań prawno-podatkowych.

Dodatkowych informacji udziela:

Witold Drożdż

Dyrektor Biura ZPL

tel.: (22) 542 41 36

e-mail: witold.drozdz@leasing.org.pl