Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

21,8 proc. wzrost polskiego rynku leasingu w 2018r.Polska branża leasingowa ma za sobą bardzo udany rok. W 2018r. firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu sfinalizowały transakcje o łącznej wartości 82,6 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką na poziomie +21,8 proc. r/r była najwyższą, jaką polski sektor leasingowy odnotował od 11 lat. To dobra wiadomość dla polskich leasingodawców, którzy w tym roku świętują jubileusz 25-lecia Związku Polskiego Leasingu.


Warszawa, 11.02.2019: Równie dynamicznie co wartość nowych kontraktów, w ostatnim roku zwiększał się portfel wszystkich aktywnych umów branży. Według danych Związku Polskiego Leasingu, na koniec 2018r. wartość umów obsługiwanych przez branżę leasingową wyniosła 146,6 mld zł, co oznacza +22,8 proc. wzrost w stosunku do 2017r. Tak dobre wyniki polscy leasingodawcy zawdzięczają z jednej strony rekordowemu poziomowi finasowania pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (pojazdy lekkie mają obecnie 48,4 proc. udział w rynku), a z drugiej - niesłabnącemu wśród przedsiębiorców zainteresowaniu finansowaniem maszyn i innych urządzeń (26,3 proc. udział) oraz środków transportu ciężkiego (udział na poziomie 23,7 proc.). Przyglądając się poszczególnym obszarom działalności polskich firm leasingowych widzimy, że mniejsze znaczenie odgrywa finansowanie nieruchomości (1,1 proc. udział w rynku) oraz innych aktywów (0,5 proc. udział).

Pojazdy napędzają leasing
Jeśli mielibyśmy wskazać jedną kategorię, która w najwyższym stopniu przyczyniła się do rekordowego wyniku branży leasingowej w 2018r. byłyby to pojazdy lekkie tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony. W ubiegłym roku wartość sfinansowanych umów w tym obszarze wyniosła 39,9 mld zł, co oznacza +30,7 proc. wzrost r/r.

„Zgodnie z oczekiwaniami zapowiedz, a następnie wejście w życie 1. stycznia 2019 zmian podatkowych, dotyczących używania samochodów w działalności gospodarczej, przyczyniły się do istotnego wzrostu wolumenu finansowanych aut osobowych w IV kwartale 2018r. Analizując tempo wzrostu finansowania pojazdów lekkich w ciągu ostatnich 5 lat (2014r. +39%, 2015r. +20%, 2016r. +30,9 %, 2017r. +21,9%, 2018r. +30,7 %) możemy powiedzieć, że leasing jest tym instrumentem, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich przedsiębiorców niezależnie od zmian przepisów. Jest bowiem szybkim, łatwo dostępnym i bezpiecznym sposobem na korzystanie z wybranego aktywa, bez konieczności angażowania własnych środków" - powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

Należy podkreślić, że rekordowy wzrost obserwowany na rynku motoryzacyjnym w ostatnim roku (w 2018r. zarejestrowano 600 791 nowych pojazdów OSD tj. osobowych i dostawczych do 3,5 t.) był zasługą zakupów firmowych, a najsilniejszą grupę zakupową wśród firm stanowiły firmy leasingowe/ CFM/ RaC. Ich udział w rejestracjach pojazdów OSD na firmy w ostatnim roku wyniósł 67,4%.

Zyskuje finansowanie maszyn, środków transportu ciężkiego i nieruchomości

Ożywienie na rynku leasingu w 2018r. było obserwowane także w pozostałych kategoriach rynku: maszyn i urządzeń, w tym IT (+17,7 proc. dynamika r/r), środków transportu ciężkiego (+11,4 proc. dynamika r/r) oraz nieruchomości (+4,4 proc. dynamika r/r).

Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez branżę leasingową w ubiegłym roku wyniosła 21,7 mld zł i była wyższa o +17,7 proc. w odniesieniu do wyników z 2017r. W tej części rynku wszystkie kategorie produktów odnotowały lepszy wyniki niż 12 miesięcy wcześniej. Najwięcej zyskało finansowanie sprzętu budowalnego (+45,4% r/r), sprzętu medycznego (+39,1%), maszyn rolniczych (+18,2%). Dobry, blisko 10 proc. wyniki branża osiągnęła w zakresie finasowania IT. Wśród najważniejszych czynników, mających wpływ na rosnący poziom finansowania maszyn i innych urządzeń przez branżę leasingową w 2018r. należy wymienić: solidny wzrost produkcji przemysłowej w 2018 roku (5,8%), przyspieszenie w wydawaniu funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014-2020 (w 2018r. zaakceptowano projekty unijne stanowiące ponad 67 proc. łącznej puli Polski na politykę spójności), wyraźne przyspieszenie inwestycji publicznych (zarówno samorządów, jak i inwestycji finansowanych z budżetu państwa) jak również inwestycji dużych i średnich firm.

Równie istotnym segmentem rynku leasingu, co maszyny są środki transportu ciężkiego. Do tej grupy zaliczane są takie aktywa jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego. W 2018r. branża leasingowa sfinansowała tego typu aktywa o łącznej wartości 19,5 mld zł - osiągając wynik lepszy niż przed rokiem o 11,4%. Największą dynamiką, w ramach tego segmentu rynku wyróżniło się finansowanie samolotów, statków i taboru kolejowego (+33,3%), pojazdów ciężarowych pow. 3,5t. (+20,8%) oraz naczep i przyczep (+12,1%). Transakcje dotyczące finansowania ciągników siodłowych w 2018r. miały dynamikę wyższą o +7,6% , podczas gdy finansowanie autobusów było na niższym poziomie niż rok wcześniej (-2%).

Jak zaznaczył Marcin Nieplowicz, Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL, prezentując analizy rynku, poziom finansowania transportu ciężkiego jest uwarunkowany koniunkturą gospodarczą w Unii Europejskiej, a strefa euro lokalny szczyt koniunktury ma już za sobą. Obecnie notujemy wyhamowanie wzrostu gospodarczego do poziomów z lat 2015-2016. W ślad za Eurolandem hamuje dynamika naszego eksportu, ale nie wolumenu usług transportowych. Firmy transportowe optymistycznie oceniają swoją sytuację finansową. Ich plany inwestycyjne pozostają relatywnie wysokie, uległy jednak istotnemu obniżeniu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2018 roku.

Innym obszarem działalności firm leasingowych jest finansowanie nieruchomości. W 2018r. branża leasingowa sfinansowała nieruchomości o wartości 950 mln złotych, przy +4,4% dynamice tego segmentu (r/r). W 2018r. w stosunku do 2017r. branża znacząco poprawiła swoje wyniki w zakresie finansowania obiektów biurowych (+158,3 % r/r), mających dzisiaj już 43 proc. udział w finansowaniu nieruchomości przez firmy leasingowe. Poprawiły się także wyniki w zakresie finansowania obiektów handlowych i usługowych (+23,2% dynamika r/r).

Jubileusz 25-lecia Związku Polskiego Leasingu
2019 rok jest dla branży leasingowej szczególny, ponieważ 25 lat temu powstała pierwsza polska organizacja leasingowa - Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych, która następnie została przekształcona w Związek Polskiego Leasingu. Przez ostatnie 25 lat polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje firm o łącznej wartości 628,2 mld zł (wartość skumulowana), przy średniorocznej dynamice na poziomie +19 proc. Przez ten czas polski sektor leasingowy awansował z 16. na 7. miejsce w europejskim rynku leasingu.
„Najważniejsza jest jednak dla nas rosnąca rola leasingu w finansowaniu krajowych inwestycji. W 1995 r. aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w nakładach inwestycyjnych w gospodarce były na poziomie 3,2%, podczas gdy w 2018r. branża leasingowa mogła sfinansować nawet 29,3% łącznych krajowych inwestycji. Jubileusz 25 lat Związku Polskiego Leasingu będzie dla nas dobrą okazją do zastanowienia się nad przyszłością branży leasingowej i temu tematowi go poświęcimy" - podkreślił Andrzej Krzemiński, Przewodniczący KW ZPL.

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej
Z kwartalnego badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL wynika, że w I kwartale 2019r. ankietowane firmy oczekują nieznacznego wzrostu zatrudnienia oraz pogorszenia jakości portfela. Jednocześnie w omawianym czasie firmy spodziewają się wyhamowania aktywności sprzedażowej. Niższy poziom finansowania może dotyczyć przede wszystkim segmentu pojazdów. Stosunkowo najsłabsze perspektywy rysują się dla pojazdów lekkich, trochę mniej negatywne dla finansowania środków transportu ciężkiego. Natomiast wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są w sektorze maszyn i urządzeń - w tym IT. W I kw. br. nieznacznie ujemną dynamikę wzrostu może uzyskać sektor finansowania nieruchomości.

Prognoza na 2019r.
Prognoza wyników branży leasingowej pokazuje istotne wyhamowanie po 6 latach intensywnego rozwoju rynku. Dynamika branży leasingowej w 2019r. na poziomie 5,5% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. W 2019r. branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania na poziomie przekraczającym 87 mld zł.

Wejście w życie z dniem 1. stycznia 2019 zmian podatkowych przyczyniło się do istotnego wzrostu wolumenu finansowanych aut osobowych w IV kw. 2018, co w naturalny sposób przełoży się na nieznacznie ujemną dynamikę finasowania pojazdów lekkich w 2019r. Struktura wzrostu gospodarczego, wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych, wyniki produkcji przemysłowej i budowlanki oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych powodują, że finansowanie maszyn pozostanie długoterminowym i głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej. Pojazdy ciężarowe pozostaną istotnym aktywem finansowanym przez firmy leasingowe z uwagi na rosnący wolumen przewozów i utrzymanie wzrostu gospodarczego w strefie euro.
 

 
 _____________________________________________________________________________________

Każdorazowo przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie źródła cytowanych danych.
 
 

Materiały do pobrania:
- materiał prasowy ZPL (plik PDF
- infografika ZPL (wykresy-plik ZIP)
- prezentacja ZPL (plik PDF)
- prezentacja PZWLP (plik PDF)


Dodatkowe informacje dla mediów:

Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl