Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

10 LAT ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORSTW LEASINGOWYCH

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych obchodzi w tym roku 10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, 28 października br., odbyła się urodzinowa gala w hotelu Intercontinental w Warszawie z udziałem 250 gości. Imprezę poprowadził Piotr Bałtroczyk, a gwiazdą wieczoru była Anna Maria Jopek. Galę uświetnili swoimi wystąpieniami m.in. Jerzy Pruski - I wiceprezes NBP, Andrzej Jacaszek - wiceminister finansów i Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich.

Dziesięć lat historii Związku Przedsiębiorstw Leasingowych to zarazem historia narodzin i dynamicznego rozwoju leasingu w Polsce. W ciągu tych dziesięciu lat rynek uległ ogromnym przeobrażeniom. Z niszowej usługi świadczonej przez niewielkie, zazwyczaj lokalne firmy, leasing stał się powszechnie znaną usługą oferowaną przez poważne instytucje finansowe, związane najczęściej z dużymi grupami kapitałowymi. Obecnie leasing jest najpoważniejszym, obok kredytu bankowego, instrumentem finansowania inwestycji w Polsce.

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych powstał pod nazwą Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych w Polsce - Związek Pracodawców jesienią 1994 r., choć inicjatywa integracji środowiska leasingowego pojawiła się już w 1991 roku, czyli w kilkanaście miesięcy od momentu powstania pierwszych firm leasingowych, jak Europejski Fundusz Leasingowych, BEL Leasing, BRE Services, Kredyt Lease czy Nywig. Przez pierwsze trzy lata KPL, jak w skrócie nazywano Związek, działał jako nieformalna struktura. Kolejne spotkanie branży leasingowej w Gdańsku we wrześniu 1994 roku zaowocowało decyzją o zarejestrowaniu KPL-u jako związku pracodawców, co nastąpiło niespełna dwa miesiące później. Celem organizacji było reprezentowanie interesów branży leasingowej i jej klientów, integrację środowiska leasingodawców oraz koordynację działań zmierzających do unormowania a zarazem popularyzowania nowego jeszcze wówczas zjawiska na rynku usług finansowych - leasingu.

W lutym 1995 roku odbyło się Walne Zebranie Członków, które wyłoniło pierwsze statutowe władze Związku z Wojciechem Kolańczykiem jako przewodniczącym.

Połowa lat 90-tych to okres mozolnego, acz systematycznego rozwoju rynku leasingu, który poza barierą niskiej rozpoznawalności przez klientów borykał się z ograniczeniami podatkowymi wynikającymi, w opinii ówczesnego środowiska leasingowego, z braku zrozumienie leasingu przez przedstawicieli resortu finansów.

W tym okresie leasing środków transportu nie posiadał jeszcze tak zdecydowanej przewagi nad innymi oddawanymi w leasing przedmiotami jak obecnie. Jego udział w polskim rynku leasingowym kształtował się na poziomie ok. 50%, przy 33% maszyn i urządzeń oraz ponad 5% sprzętu komputerowego i biurowego.

W latach 2000 - 2001 znacznie zmniejszyła się liczba działających przedsiębiorstw leasingowych (liczbę obecnie istniejących i aktywnie działających firm leasingowych należy szacować na ok. 40, podczas gdy na początku roku 2000 było ich ponad 200). Kilka firm leasingowych ogłosiło spektakularne upadłości.

Rok 2001 pokazał, że małe firmy, nie związane z bankami lub innymi dużymi instytucjami finansowymi mają niewielkie szanse utrzymać się na rynku. Rynek odnotował po raz pierwszy w swojej krótkiej historii zauważalny spadek, o blisko 20%.

Jednocześnie rynek leasingu budził coraz żywsze zainteresowanie ze strony banków i innych podmiotów z rynku finansowego, pojawia się tez coraz więcej firm z kapitałem zagranicznym.

W 2001 roku wszedł w życie znowelizowany kodeks cywilny, który w art. 709 wprowadził umowę leasingu do pełnoprawnego obrotu gospodarczego. Autorem regulacji kodeksowych dotyczących leasingu był prof. Jerzy Poczobut z Uniwersytetu Warszawskiego.

W październiku 2001 odbył się w Warszawie doroczny Kongres Leaseurope i Eurofinas z udziałem ponad 600 delegatów z kilkudziesięciu krajów i w zgodnej opinii władz obu organizacji, został uznany za jeden z najlepiej zorganizowanych w całej historii zjazdów.

W tym samym roku na czele KPL stanął Krzysztof Bielecki z ING Lease.

Dopiero rok 2002 przyniósł wyraźny wzrost całej branży. Trend ten potwierdził się w roku następnym, kiedy to łączna wartość wyleasingowanych środków ruchomych przekroczyła po raz pierwszy w historii leasingu w Polsce granicę 10 miliardów złotych. Przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału segmentu maszyn i urządzeń oraz IT i sprzętu biurowego, poziom leasingu środków transportu podniósł się do ponad 70% i osiągnął wynik zbliżony do poziomu rynków Europy Zachodniej.

W 2003 roku zapadła decyzja o zmianie nazwy KPL-u na „Związek Przedsiębiorstw Leasingowych". Na czele Komitetu Wykonawczego ZPL stoi wybrany na drugą kadencję Krzysztof Bielecki. W skład Komitetu wchodzą ponadto Mieczysław Groszek z BRE Leasing i Piotr Kaczmarek z EFL (wiceprzewodniczący) oraz Jarosław Borzymowski z VB Leasing, Wojciech Nowacki z BZ WBK Leasing i Mieczysław Woźniak z BPH Leasing.

Przełom roku 2003 i 2004 przebiegł pod znakiem batalii o kształt nowej ustawy VAT-owskiej, a przedstawiciele branży zastanawiali się czy dynamiczny rozwój rynku nie zostanie zahamowany niekorzystnymi regulacjami, które z leasingu robiłyby de facto dostawę towaru z rozłożoną na raty płatnością. Ostatecznie zapisy ustawy okazały się jednak korzystniejsze dla branży leasingowej, niż projektowane.

Wejście Polski do UE otworzyło nowe perspektywy przed leasingiem, który wciąż jeszcze pozostaje w fazie rozwojowej w Polsce. Wystarczy bowiem porównać poziom finansowania inwestycji w krajach starej Unii Europejskiej z analogicznym poziomem w Polsce - jest on 2-3 krotnie niższy. Tak więc w nowe dziesięciolecie członkowie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych wchodzą z dużymi nadziejami i świetnymi wynikami za ostatnie dwa lata.

Przewidywany na najbliższe lata wzrost gospodarczy, któremu towarzyszy wzrost wartości inwestycji stanowi dobry prognostyk dla całej branży leasingowej. Wyniki branży po trzech kwartałach 2004 roku okazały się lepsze od wyników analogicznego okresu w ubiegłym, dotychczas rekordowym roku. Według prognoz przedstawicieli branży leasingowej, w najbliższej przyszłości najbardziej dynamicznie rozwijał się będzie leasing nieruchomości. Wzrost gospodarczy powinien przynieść także dalszy wzrost zainteresowania leasingiem maszyn i urządzeń przemysłowych. Duże nadzieje branża leasingowa pokłada w leasingu konsumenckim - ofercie zaadresowanej do klienta indywidualnego, nie prowadzącego działalności gospodarczej.

Proces integracji środowiska leasingowego w Polsce dobiega końca. Obecnie Związek Przedsiębiorstw Leasingowych zrzesza 34 firmy leasingowe, reprezentujące blisko 95 procent rynku leasingu w Polsce. ZPL jest partnerem społecznym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Finansów, uczestnicząc w konsultacjach projektów aktów prawnych, które dotyczą rynku usług finansowych oraz członkiem europejskiej organizacji Leaseurope - skupiającej 30 krajowych związków z całej Europy.