Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Władze

Władzami Związku są:

1. Walne Zebranie,

2. Rada Związku,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie lub ich upełnomocnieni przedstawiciele, członkowie Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także zaproszeni przez Zarząd goście.

Walne Zebranie dokonuje wyboru 5 - 9 członków Rady Związku. Rada Związku wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Funkcja Przewodniczącego Rady Związku jest rotacyjna w trakcie kadencji Rady Związku i pełniona jest przez okres jednego roku od daty wyboru.

Rada Związku powołuje i odwołuje członków Zarządu. Zarząd składa się z 1-3 członków, w tym Prezesa. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów. Zarząd organizuje prace Związku i reprezentuje go wobec instytucji i partnerów zewnętrznych, w tym także w ramach przynależności do organizacji krajowych i międzynarodowych. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Funkcję Prezesa Zarządu Związku Polskiego Leasingu pełni Tomasz Sudaj 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna, która pełni rolę audytora działalności Związku i jego organów, składa się z 3 - 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Jarosław Brzuzy (PKO Leasing)
  • Maciej Cymmerman (BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.) 
  • Jacek Rakowski (mLeasing Sp. z o.o.)

 

Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

Skład Sądu Koleżeńskiego:

  • Tomasz Salamon (PKO Leasing S.A.)
  • Jerzy Strasz (Millennium Leasing Sp. z o.o.)
  • Mariusz Włodarczyk (Santander Leasing S.A.)

 

Kadencja członków Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata. Zgodnie z przepisami przejściowymi mandaty wszystkich obecnych członków Rady Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, wygasają wraz z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania za rok 2021.

 Obecny skład Rady Związku Polskiego Leasingu: