Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

STATYSTYKI - KOMENTARZ ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu za I półrocze 2005 r.

Do przygotowania załączonego zestawienia statystycznego, dotyczącego sytuacji na rynku leasingu w Polsce w I półroczu 2005 r., posłużyły dane przekazane do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych przez 34 firmy. Z zebranych danych wynika, iż łączna wartość netto środków trwałych (ruchomości) przekazanych w leasing w I półroczu 2005 roku przez wymienione w załączniku firmy wyniosła 6,49 mld zł. Biorąc pod uwagę fakt, że swoje wyniki za ten okres udostępniły wszystkie większe firmy leasingowe działające na rynku, można założyć, że szacunkowa, całkowita wartość netto ruchomych środków trwałych wyleasingowanych przez wszystkie działające na rynku firmy wyniosła w tym okresie ok. 6,6 mld zł. Oznacza to wzrost o 12 % w stosunku do pierwszego półrocza 2004 roku (5,9 mld zł.).

Dzięki leasingowi w I półroczu 2005 roku sfinansowano następujące zakupy inwestycyjne:

  • środków transportu drogowego za ok. 4 400 mln zł. (wzrost o 3,5% w stosunku do I półrocza 2004 r.);
  • w tym samochodów osobowych za ok. 1250 mln zł. (wzrost o 163 %);
  • maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 1790 mln zł.(wzrost o 46 %);
  • komputerów i sprzętu biurowego za ok. 130 mln zł. (spadek o 17 %);
  • środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 280 mln zł. (wzrost o 194 %);
  • innych środków trwałych za ok. 25 mln zł (spadek o 86 %).

W stosunku do struktury rynku w 2004 roku, nie nastąpiły istotne zmiany. Nadal dominuje leasing pojazdów drogowych z 66-procentowym udziałem w rynku, natomiast na uwagę zasługuje tendencja spadkowa udziału tego segmentu rynku w całym portfelu (w I półroczu ub.r. pojazdy stanowiły ok. 72 % rynku).

Podobnie jak w ubiegłym roku, ocena wyników za I półrocze br. musi być dokonywana z uwzględnieniem impulsów pozarynkowych w postaci kolejnych zmian przepisów o podatku VAT, które bezpośrednio wypływają na rynek leasingu. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż leasing pojazdów utrzymywał się w I półroczu na wysokim poziomie przy jednoczesnym krachu na rynku sprzedaży samochodów.

W porównaniu z poprzednimi latami, należy odnotować dalszy wzrost udziału maszyn i urządzeń w rynku leasingu. Obecnie stanowią one już blisko 27 procent (rok temu jedynie 20 proc.). Znakomite wyniki w tym segmencie rynku świadczą o rosnącym tempie inwestycji. Jednocześnie rosnący udział tego segmentu w rynku leasingu jest dowodem "dojrzewania" rynku leasingu w Polsce.

Nadal nieznaczny jest udział sprzętu IT w rynku leasingu. Omawiane wyniki nie zawierają jednak danych z firm informatycznych, które często bezpośrednio leasingują sprzęt komputerowy.

Na uwagę zasługuje dynamicznie rozwijający się rynek leasingu nieruchomości. Zgodnie z prognozami na ten rok, udział nieruchomości w rynku rynku leasingu ogółem (ruchomości i nieruchomości) przekroczył 10 procent, przy czym specyfika tego segmentu powoduje, że pełnej jego oceny dokonać będzie można dopiero na podstawie wyników za cały rok.

Wyniki I półrocza potwierdzają obserwowaną od trzech lat tendencję wzrostową na rynku leasingu i przy założeniu braku istotnych, negatywnych zmian w otoczeniu prawnym leasingu, należy się spodziewać dalszego rozwoju tego sektora usług finansowych.

Należy zwrócić uwagę, że wyniki pierwszego półrocza 2005 roku są najlepsze w historii leasingu w Polsce, na tle analogicznych okresów półrocznych w poprzednich latach, biorąc pod uwagę wyleasingowane w tym okresie ruchomości i nieruchomości, rynek leasingu osiągnął wartość blisko 7,4 mld zł.