Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

STATYSTYKI - KOMENTARZ ZA 2002 R.

Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych w Polsce - Związek Pracodawców

Konferencja prasowa,

Warszawa, dn. 26 lutego 2003r.

Komentarz do informacji statystycznej o rynku leasingowym w Polsce w roku 2002.

Przedstawione w załączeniu zestawienie obejmuje dane dostarczone przez 28 firm spośród 42 ,do których KPL zwróciło się o udostępnienie danych statystycznych. Na tyle też wg oceny KPL liczba aktywnych jeszcze firm leasingowych zawiera się między 40 - 45. Sumaryczna wartość netto inwestycji (bez nieruchomości) finansowanych poprzez leasing oferowany przez wymienione 28 firm wyniosła w ubiegłym roku 7.280,83 mln PLN wobec 5.128,3 mln PLN w roku 2001.

Biorąc pod uwagę z jakich firm odpowiedzi nie uzyskano bez komentarza w ogóle, bądź też z podaniem powodu nie udostępnienia danych statystycznych, należy wnioskować, że firmy te znajdują się w fazie wygaszania działalności leasingowej, bądź też wyniki ich w roku 2002 dalece zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2001. W tej sytuacji nawet najbardziej optymistyczne szacunki nie pozwalają na określenie ogółu obrotów tych firm w roku 2002 na więcej niż 250 mln PLN.

W ten sposób możemy szacować, że całość obrotu rynku leasingowego w Polsce wyniosła ok. 7 mld 530 mln PLN.

Oznacza to, iż w roku 2002 zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

  • maszyn i urządzeń przemysłowych za 1.910 mln PLN;
  • komputerów i sprzętu biurowego za ok. 318 mln PLN;
  • środków transportu drogowego (bez sam. osobowych) za 4.512 mln PLN;
  • samochodów osobowych za ok. 602 mln PLN;
  • środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za 114 mln PLN.

Dane te pokazują, że w stosunku do lat poprzednich w roku 2002 zmieniona została struktura asortymentowa leasingu:

1. zaznaczył się wzrost leasingu sam. osobowych do 8% całości obrotów, co w porównaniu z latami poprzednimi gdy udział tego asortymentu nie przekraczał 6.5% oznacza wzrost spowodowany zmianą uregulowań podatkowo - prawnych (podwójne opodatkowanie podatkiem VAT).

Należy przypuszczać, że gdyby nie obserwowany od kilku lat regres na rynku sam. osobowych to obserwowany wzrost leasingu sam. osobowych byłby wyraźniejszy. Należy oczekiwać, że udział leasingu sam. osobowych będzie rósł wraz z poprawą koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym.

2. zmniejszenie udziału w całości obrotów leasingu transportu kolejowego, powietrznego i wodnego, przy czym tego stanu rzeczy należy upatrywać głównie w dekoniunkturze w sektorze lotniczym wynikającej głównie z następstw wydarzeń z września 2001r., a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na nowe samoloty. W tej sytuacji leasingu na rzecz LOT-u, który stanowi pokaźną część tego asortymentu praktycznie zanikł.

Oceniając sytuację na rynku leasingowym należy przewidywać dalsze, tym razem znaczne powolniejsze niż w latach poprzednich znikanie niektórych firm z rynku co w oczywisty sposób prowadzić będzie do umacniania pozycji tych firm, które mając zaplecze w postaci liczących się instytucji finansowych będą w stanie łatwiej walczyć z trudnościami rynku, w szczególności z wahaniami zapotrzebowania na usługi leasingowe. Proces ten prowadzić będzie do koncentracji rynku, co jest zjawiskiem powszechnie obserwowanym i uznawanym za naturalne w Europie szczególnie w tych krajach, w których leasing na trwałe wpisał się w gospodarkę i stanowi ustabilizowaną i uznaną formę finansowania inwestycji.

W latach kolejnych spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na usługi leasingowe w związku z przewidywanym ożywieniem gospodarczym czego pewne oznaki są już obserwowane i raportowane w statystykach GUS-owskich, a także w przedstawionych dzisiaj bieżących statystykach dotyczących branży leasingowej.

Należy również podkreślić stabilizację na rynku leasingu nieruchomości w Polsce. Liczba 560 mln wartości netto wyleasingowanych nieruchomości w 2002r. w żadnym wypadku nie może być uznane za spadek w porównaniu do lat ubiegłych.

Wszystko to składa się na optymistyczne prognozy co do przyszłości leasingu w Polsce, który ma szansę stać się narzędziem stymulującym rozwój gospodarczy kraju.